Digital Waves

Robust kommunikation: Radio

AFRY hjälper kunder att ta fram säkra och robusta lösningar för trådlösa kommunikationssystem, för såväl fasta nät som mobila plattformar

De ökande hoten i omvärlden har stärkt behovet av övervakning med snabb och intelligent databearbetning samt robust och säker kommunikationsinfrastruktur.

Inom området radio handlar robust kommunikation om att säkerställa stabila och skyddade radiolänkar mellan mobila och/eller fasta kommunikationssystem. Telefoni- och datatjänsterna som nyttjas över radiolänkarna och i radioaccessnäten ska fungera tillfredsställande även i svåra förhållanden samtidigt som eventuella regulatoriska krav och riktlinjer efterlevs.

Tillgång till information och kommunikation när som helst, var som helst och hur som helst anses vara självklart sedan många år. Fler och fler användare behöver samsas inom samma spektrala utrymme och med de övriga begränsade resurser som finns tillgängliga.

Miljö- och hållbarhetsperspektivet behöver beaktas vid utveckling av framtidens robusta kommunikationsinfrastruktur, ytterst för att bidra till FN:s globala miljö- och hållbarhetsmål. Samtidigt innebär detta stora värdeskapande möjligheter för företag och organisationer.

Radio inom Robust kommunikation på AFRY

AFRY hjälper kunder att ta fram säkra och robusta lösningar för trådlösa kommunikationssystem, för såväl fasta nät som mobila plattformar. Tjänsterna finns för alla typer av kunder och aktörer inom försvar, offentliga sektorn och privata industrin.

Tjänsterna omfattar strategisk rådgivning, marknadsanalyser, förstudier, risk- och sårbarhetsanalyser, kravspecificering, upphandlingsstöd, projektledning, design & utvecklingsarbete, implementering, systemintegration, test & verifiering & validering samt drift & underhåll.

Kombinationen av vår kompetens inom robust kommunikation och hållbar utveckling innebär att våra kunder får optimerade, kostnadseffektiva och framtidssäkra kommunikationslösningar.

Våra samarbeten med universitet och högskolor samt deltagande i forskningsprogram ger oss möjlighet att utforska de senaste teknikerna inom området och påverka framtidens sätt att kommunicera robust. Några exempel är 6G, Internet of Senses, laserkommunikation och THz-teknologier.

Exempel på tekniker och kompetensområden som vi behärskar inom robust radiokommunikation är:

 • Trådlösa kommunikationssystem (mobila och fasta såväl som publika och privata) för radiolänk, mobiltelefoni och satellitkommunikation
 • Arrayantennteknik med avancerad signalbehandling för prestandaoptimering och störningseliminering i komplexa mobila miljöer
 • EMF/EMC/EMI och telekonfliktanalyser
 • Mjukvarustyrd radio och kognitiv radio
 • Artificiell intelligens (ML, DL), avancerad dataanalys och visualisering (VR, AR, UX)
 • Radioaccessteknologier och standarder (2G-5G, Tetra, WiFi, Bluetooth, UWB, DVB, MIMO etc.)
 • Smart elektronik, inbyggda system och realtidsprogrammering

Exempel på referensprojekt:

 • Multifunktionella antennsystem för marinens fartyg – prestandaoptimering och hantering av störrisker
 • Utveckling av mobila satellitkommunikationssystem för robusta, mobila bredbandstjänster
 • Utveckling och implementering av digital radiomjukvara för 5G radiobasstationer för förbättrad täckning och kapacitet.
 • Radiotäckning i bergrum
Johan Tenstam - Section Manager, Cyber & Communication Systems
Johan Tenstam
Section Manager, Cyber & Communication Systems

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Johan Tenstam

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.