Grey mining industry area with two yellow trucks

Metoder för projektgenomförande i framgångsrika gruv- och metallinvesteringar

Ett teknikkonsultbolag ska vara oberoende av teknikleverantörer, bekant med den senaste tekniken inom området med förmågan att välja mest lämpliga lösning för kunden.

Industriella anläggningsprojekt är ofta investeringar på tiotals eller till och med hundratals miljoner euro. Att få investeringen att producera inom den planerade tidsramen är naturligtvis investerarnas främsta intresse. Därför behöver konsultbolag inte bara bidra med teknisk expertis, utan också ha förmågan att uppfylla kundernas mål på ett flexibelt sätt och i rätt tid.

Öppen och tjänsteorienterad EPCM - typisk lösning för genomförande av gruv- och metallprojekt

EPCM (engineering, procurement, construction management) är en vanligt förekommande modell för genomförande av investeringsprojekt där EPCM-leverantören, dvs. den tekniska entreprenören, gör all den tekniska design som krävs för investeringen och samordnar genomförandet med ägaren. Ägarens roll är att fatta beslut. I EPCM-modellen ansvarar den tekniska entreprenören för teknisk design, upphandling och platskontroll, och hjälper även ägaren att fatta rätt beslut om tekniska lösningar, utrustning och utrustningsleverantörer, byggmaterial och entreprenörer samt andra investeringsrelaterade val under hela projektet.

Ett teknikkonsultbolag ska vara oberoende av teknikleverantörer, bekant med den senaste tekniken inom området och med förmåga att hjälpa sina kunder att välja den lämpligaste lösningen för ett specifikt objekt. En oberoende teknikentreprenör jämför och kombinerar de bästa enhetsprocesserna från olika leverantörer och kan använda de senaste intelligenta processmodellerna i objekt och införliva dem i ägarens styrsystem.

Ur kundens perspektiv är det viktigt att projektledningsprocesserna och informationsflödet är transparenta och att genomförandet är mycket serviceinriktat. Kundens intressen styr beslutsfattandet och korrigerande åtgärder vidtas omedelbart. Kunden behöver kunna följa projektets framsteg, kostnader och teknikval under hela investeringens livscykel. En smidig projektledning och det bästa resultatet ligger alltid i både ägarens och den tekniska entreprenörens intresse.

EPCM-modellen är klart mer riskfri än många andra genomförandemodeller, och som helhet ett billigare alternativ. Det är också en flexibel och "öppen" genomförandemetod eftersom ägaren har full insyn i kostnader och framsteg. Beslut och avtal fattas under projektets gång, vilket gör det lättare att välja den bästa tekniskt-ekonomiska lösningen för varje situation vid rätt tidpunkt. Det är också en mycket flexibel modell. De viktigaste riktlinjerna för investeringsprojektet beslutas redan under projektets utvecklingsfas, men i praktiken uppstår alltid förbättringar, förändringar och oväntade situationer under projektets gång. När kunden inte är juridiskt bunden till ett EPC-avtal behålls flexibiliteten och investeraren kan alltid fatta lämpliga förändringar/beslut under processen.

I EPCM-implementeringsmodellen byggs organisationen upp specifikt för projektet, och projektet förses med de bästa experterna. Det är viktigt att komma ihåg att det är människor som gör att ett projekt blir lyckat, oavsett hur det genomförs, och att EPCM-entreprenörens projektpersonal inte längre kommer att medföra några kostnader för ägaren när EPCM-implementeringen avslutas.

EPC-modell - leveranslösningen låst i ett tidigt skede

Alternativt kan kunden vilja köpa en större enhet. En annan vanligt förekommande genomförandemodell är EPC (engineering, procurement, construction), vilket mer eller mindre innebär en nyckelfärdig leverans. EPC-modellen kan till exempel användas när investeraren har liten eller ingen vilja att delta i projektet på grund av brist på egna resurser. I detta fall kommer man överens om en totalleverans, där leverantören av processutrustning vanligtvis hanterar hela projektet för att genomföra det färdiga paketet i enlighet med de specifikationer som överenskommits i ett tidigt skede.

Utmaningen med EPC-modellen är att den övergripande leveransomfattningen är låst vid tidpunkten för undertecknandet av kontraktet. När ett EPC-kontrakt tecknas är den tekniska informationen om investeringen ofta fortfarande otillräcklig och leveransinnehållet därmed svår att påverka. Ändringar i kontraktet och leveransinnehållet riskerar därmed att fördyras. Ett bra EPC-avtal tar hänsyn till kundens intressen men kräver en hög nivå av professionalism. Det tar också lång tid att förbereda ett sådant avtal. Om EPC-leveransen innehåller element utanför leverantörens kärnkompetens kan det totala investeringspriset öka eftersom EPC-kontraktören lägger till sina egna vinstmarginaler och risktillägg till leveransen. EPC-kontraktören kan också välja underleverantörer baserat på de lägsta kostnaderna, för att maximera den egna vinsten. Kunden har ingen insyn i kostnadssammansättningen och eventuella besparingar kommer därför endast EPC-kontraktören till godo.

Byggnation är ofta den största enskilda kostnadsposten i industriella investeringar. På grund av EPC-entreprenörens vinstmarginaler och riskreservationer kostar EPC-modellen ofta mer än EPCM-implementeringen. Detsamma gäller för processtyrning och elektrifiering. Det är också viktigt att komma ihåg att riskreserveringar ingår i priset för EPC-kontraktet, även om inga eller bara en del av projektriskerna realiseras.

I EPC-modellen är kunden bunden till ett leveranskontrakt och en leverantör och kan inte längre påverka utformningen eller genomförandet.

EPC-leverans kan ingå i ett EPCM-projekt

I EPCM-implementeringsmodellen kan viss processutrustning eller vissa utrustningsleveranser erhållas med en EPC-modell, dvs. nyckelfärdig leverans, inklusive processgarantier. På så sätt kan processriskerna för åtgärderna enkelt hanteras, men projektägarens möjlighet att göra smidiga förändringar bibehålls.

En EPCM-implementeringsmetod kan fortfarande inkludera större omfattningar från viktiga leverantörer, vilket gör det möjligt för ägaren att dra nytta av leverantörernas standardisering och samtidigt ge leverantörerna en chans att rikta all sin energi och kraft till sin respektive kärnverksamhet.

Är EPCM-modellen endast lämplig för stora projekt?

EPCM-implementering används också ofta för små investerings- och underhållsprojekt. Den grundläggande logiken är densamma som i större projekt, bara att skalan är mindre. Små investeringar görs ofta utan de viktiga projektutvecklingsfaserna, vilket kan leda till obehagliga överraskningar för projektet. Med EPCM är dessa överraskningar mer hanterbara och framför allt mer kostnadseffektiva att hantera eftersom EPCM erbjuder flexibilitet och smidighet att göra ändringar även efter genomförandebeslutet.

Mer information

Janne Tikka - Head of Mining & Metals

Janne Tikka

Head of Mining & Metals

Kontakta Janne Tikka

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals

Mattias Lundborg

Business Segment Manager Mining & Metals

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Michael Sundvik - Business Unit Manager Project Management Office

Michael Sundvik

Business Unit Manager Project Management Office

Kontakta Michael Sundvik

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av