Young women walking together up steps

Hållbarhet

Hållbarhet på AFRY

AFRYs mission är att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle och vår ambition är att vara ledande i Europa inom hållbar teknik, design och rådgivning med global räckvidd.

Med mer än hundra års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att hitta innovativa tekniska lösningar på en mängd olika problemställningar är våra experter med och driver den tekniska utvecklingen. Vi är stolta över vår historia och vad vi har uppnått och vi är övertygade om att vi kan göra mer tillsammans med våra kunder över hela världen. Vi är beredda att ta oss an och hjälpa dig att lösa dina hållbarhetsutmaningar.

Hållbarhet som affärsstrategi

Megatrenderna och globala utmaningar som klimatförändringar, stigande havsnivåer, att den extrema fattigdomen ökar för första gången på decennier, förlust av biologisk mångfald och ökande vattenstress förväntas leda till ett växande behov av skalbara och hållbara lösningar samtidigt som digitaliseringen fortsatt är en drivkraft inom alla branscher och sektorer. EU:s gröna giv och taxonomi väntas rikta investeringar mot lösningar som klassificeras som hållbara och i linje med Parisavtalet enligt taxonomin.

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi och vi har som mål att vara ledande inom hållbara lösningar för att öka vår positiva påverkan och driva tillväxt samt för att hjälpa våra kunder uppnå sina hållbarhetsmål.

Vi erkänner komplexiteten i att hantera de globala utmaningarna och vår hållbarhetssyn omfattar ett holistiskt synsätt, behovet av att ta itu med både positiva och negativa effekter samt värdekedjeperspektivet.

Nyheder

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

De tre pelarna i AFRYs hållbarhetsramverk

Hållbarhetsramverk Arrow pointing right

AFRYs starka engagemang för hållbarhet återspeglas i vår mission att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle och vårt ramverk för hållbarhet bygger på tre pelare; leda genom att föregå med gott exempel, transformera företaget samt att accelerera hållbarhetsomställningen. De tre pelarna är centrala för AFRYs ambition att bli ledande i Europa inom hållbar teknik, design och rådgivning med global räckvidd.

Ramverk hållbarhet
Leda genom att föregå med gott exempel Arrow pointing right

Leda genom att föregå med gott exempel: Vi baserar vårt sätt att driva verksamheten och vår omsorg om våra medarbetare på erkända ramverk, forskning och krav från olika intressenter, såsom medarbetare och investerare. Inkludering och mångfald, etik och compliance och vår egen klimatpåverkan är viktiga områden som genomsyrar hela verksamheten, vilket manifesteras genom våra hållbarhetsmål. Att mäta och följa upp dessa mål inom alla affärsområden bidrar till att driva verksamheten framåt. 2022mtilldelades vi EcoVadis Nivå högsta betyg Platinum i deras utvärdering av vårt hållbarhetsarbete för andra året i rad, vilket visar vår ambition att leda genom att föregå med gott exempel och öka vår hållbarhetsprestanda.

AFRY förbinder sig att bedriva verksamheten i linje med 1,5-gradersmålet. Som en del av detta åtagande har vi skickat in våra vetenskapligt baserade klimatmål till Science Based Target Initiative för godkännande och accepterat TCFD:s rekommendationer om klimatrelaterade finansiella upplysningar. Vårt fokus på Agenda 2030, UN Global Compact och andra viktiga ramverk ligger fast.

Transformera bolaget Arrow pointing right

Transformera bolaget: AFRY fokuserar på att fullt ut integrera hållbarhet i våra lösningar inom design, teknik och rådgivning, vägleda kunderna att anta lösningar som främjar hållbar utveckling och utveckla lösningar som bidrar till Agenda 2030. På så sätt skapar vi långsiktigt värde för kunder, miljön och samhället. Våra medarbetare är viktiga och vårt program för utbildning i hållbarhet syftar till att öka våra medarbetares medvetenhet och kunskap om hållbarhet inom våra områden av djup sektorskompetens. Det är avgörande för att uppfylla våra kunders förväntningar och för att hållbarhet ska bli en drivkraft för tillväxt i så stor utsträckning som möjligt. Det medför också ett behov av verktyg, riktlinjer och bästa praxis för att bedöma och hantera hållbarhetsfrågor i uppdrag med nödvändigt stöd från hållbarhetsspecialister. Vårt fokus på inkludering och mångfald är också viktigt för att öka problemlösningsförmågan som behövs för att hantera komplexa utmaningar i anslutning till hållbar utveckling och för att skapa konkurrensfördelar.

Påskynda hållbarhetsomställningen Arrow pointing right

Påskynda hållbarhetsomställningen: AFRY söker aktivt efter transformativa, innovativa uppdrag för att påskynda hållbarhetsomställningen och kommer att inta en ledande ställning inom de fyra transformativa segmenten. Det är inom de här segmenten vi ser stark och långsiktig tillväxt, och det är här vi förväntar oss en ökad efterfrågan på skalbara, funktionsövergripande och hållbara lösningar som möjliggörs av digitalisering. En förflyttning inom de transformativa segmenten kommer att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Genom att kombinera design- och teknikkompetens inom våra områden av djup sektorskompetens, vår digitaliseringskompetens och våra expertkunskaper inom hållbarhet utvecklar vi skalbara lösningar som påskyndar hållbarhetsomställningen. EU:s taxonomi stöder oss i att utveckla vårt erbjudande genom att förstå och bedöma hur stor andel av vår verksamhet som väsentligt bidrar till de miljömål som EU fastställt.

Sustainable Stories

I AFRY Sustainable Stories kan du läsa om några av AFRYs senaste uppdrag och hur vi tillsammans med våra kunder bidrar till ett mer hållbart samhälle.

a woman sits on a cliff and looks out over a night sky
Ice block breaking off iceberg into deep blue ocean

AFRY x Gapminder: Climate action

Hur mycket av överskottsvärmen från den globala uppvärmningen hamnar i haven?
AFRY i Danmark

Letar du efter tidigare års- och hållbarhetsredovisningar?

Kontakta oss

Henrik Tegnér - Strategi- och hållbarhetschef

Henrik Tegnér

Strategi- och hållbarhetschef

Kontakta Henrik Tegnér

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.