varsparken visualisering

Gestaltningsprogram för Luleå strandstråk

Gestaltningsprogram för Luleå strandstråk

Upprustning av strandstråk runt centrumhalvön och placering av nytt kallbadhus.

AFRY har fått i uppgift av Luleå Kommun att ta fram ett Gestaltningsprogram för hela det vattennära stråket längs Luleås centrumhalvö. Strandstråket sträcker sig från Norra Hamn till Södra Hamn och i uppdraget ingår att gestalta 10 st områden längs stråket och även att binda ihop stråket så det bildar en helhet.

Strandstråkets närhet till centrum är viktigt för Luleåborna eftersom det finns många varierade gröna ytor med möjlighet för både lugn och ro, avskildhet men också aktiviteter och lek. Dock behöver stråket utvecklas för att höja kvaliteterna och möjliggöra för fler typer av mötesplatser. I projektet har det även ingått en utredning om placering och utformning av ett nytt Kallbadhus.

Luleå strandstråk - norra hamn
Norra hamn
luleå strandstråk - norra hamn
Norra hamn
Norra hamn
Norra hamn
Luleå strandstråk - norra hamn
luleå strandstråk - norra hamn
Norra hamn

Övergripande gestaltningsidéer

I gestaltningsarbetet har det varit viktigt att ta vara på närheten till vattnet på sommaren och isen på vintern samtidigt som stråkets olika kvaliteter och möjligheter längs vägen har vägts in och utvecklats. De olika platserna samspelar och kompletterar varandra i funktion och estetik och de ska utvecklas på ett hållbart sätt så att både naturvärden och sociala värden kan förstärkas.  

Residensparken
Residensparken
residensparken plan
Residensparken
södra hamnpromenaden plan
Södra hamnpromenaden
Södra hamnpromenaden
Södra hamnpromenaden
Gultzaudden parken plan
Gultzaudden parken
Gultzaudden parken
Gultzaudden parken
Gultzaudden parken
Gultzaudden parken
Residensparken
residensparken plan
södra hamnpromenaden plan
Södra hamnpromenaden
Gultzaudden parken plan
Gultzaudden parken
Gultzaudden parken

Fakta

Typ av projekt: Gestaltningsprogram

Kund: Luleå kommun

År: 2022-2023

Skede: Förslagshandling

visualisering västra strand