Fanny och Maja arbetar med LFM30 i Malmö

LFM30 visar vägen för lägre utsläpp inom bygg- anläggnings- och förvaltningsbranschen

Drivkraften i Malmö för en klimatneutral bygg- anläggnings- och förvaltningsbransch

För fem år sedan gick aktörer inom bygg och anläggningsbranschen samman för att snabba på arbetet med att nå de nationella klimatmålen för bygg- anläggnings- och förvaltningssektorn till 2030. Med Malmö som utgångspunkt började man med gemensam kraft driva på arbetet för en hållbar omställning i Sveriges städer.

Det var 2018 man beslutade att med enad kraft starta projektet Lokal Färdplan Malmö 30 (LFM30) för att accelerera arbetet för ett klimatneutralt byggande. Målet med projektet sattes: att år 2030 ha en klimatneutral bygg- anläggning och förvaltningssektor i Malmö med netto noll koldioxidutsläpp, följt av en klimatpositiv bygg- anläggning och förvaltningssektor i Malmö till 2035. Med vetskapen om att byggsektorn står för en femtedel av Malmös klimatpåverkan sattes det första delmålet, att alla anslutna medlemmar skulle halvera sin klimatpåverkan till 2025.

AFRY var det första konsultbolaget som anslöt till LFM30, och har tagit en ledande roll i omställningsarbetet. Idag har projektet vuxit och LFM30 har 217 anslutna medlemmar. Genom samarbetet har man utmanat, drivit på och tagit fram beräkningsmetoder och upphandlingsmallar som andra aktörer i bygg- anläggnings och förvaltningsbranschen kan nyttja i omställningsarbetet med underlag för nybyggen, anpassning och renovering.

Regelverksöversyn och klimatdatainsamling längs vägen till målen

Ett av delprojekten går under namnet ”Klimat möter regler i trähusindustrin”. Detta initierades utifrån att flera aktörer såg begränsningar i de nuvarande regelverken som finns vid trähusbygge för småhus, där man ansåg att de i vissa fall utgjorde hinder för att bygga mer klimatsmart. Nyligen avslutades den första etappen i projektet där man synat regelverken som gäller småhus och intervjuat kravsättarna i branschen för att se över vilka hinder och målkonflikter som uppstår. Nästa steg är att med dessa insikter se över hur man kan justera kraven på småhus och villor, och se vilken rådighet träbyggare har i att påverka utifrån sin situation och kunna bygga mer klimatsmart.

Ett annat projekt är uppbyggnad av en öppen nationell databas och ett jämföreslseverktyg för klimatdata. Databasen ”Under: mot nettonoll - och lägre” består av klimatberäkningar från fastighetsägare och byggherrar, som samlas in för att kunna göra jämförelser med liknande bygg- och anläggningsprojekt. Ju mer data som kommer in, desto tydligare underlag kommer att finnas för att sätta en standard för vad som är lågt och högt koldioxidutsläpp för ett projekt eller för en byggdel. För att kunna förhålla sig till, och arbeta för att ha så låg klimatpåverkan som möjligt genom hela processen.

Fanny Rading Heyman

"Syftet med databasen är att vi ska kunna jämföra olika projekt och hitta de bästa lösningarna för att det ska bli låg klimatpåverkan från början till slut. Ju mer data vi får in, desto större underlag kan vi analysera, och lära oss av tidigare projekt för att välja rätt lösningar."

— Fanny Rading Heyman, landskapsarkitekt på AFRY, som är med i LFM30:s projekt ”Öppen data".

Branschinitiativ som ger ringar på vattnet

LFM30 har på fem år gått från några få pionjärer till över 200 medlemmar, vilket visar på ett stort intresse för frågorna, samt behovet och kraften i kunskapsdelning inom branschen. Projektet är i ständig utveckling, med nya insikter i hur organisationen bör se ut och hur man bäst sprider kunskapen vidare till andra aktörer och städer som vill ställa om. Det finns ett stort intresse i branschen i hela landet för det arbete som görs i Malmö, med fler och fler pilotprojekt och samarbeten sprungna ur samma engagemang för att sänka koldioxidutsläppen i städerna.

Det första delmålet handlar om att alla anslutna medlemmar ska halvera sin klimatpåverkan till 2025, räknat från startåret 2020. I en utmanande tid med inflation och högre kostnader finns mer tid för innovation och struktur, men innebär en större utmaning för de medlemmarna inom större bostadsbyggen som arbetar mer långsiktigt. Med en bra struktur för rapportering finns mycket underlag för vilka områden som måste prioriteras, där organisationen kan rikta resurser mot de som har störst behov. Övergripande handlar det om att skapa nya processer som inkluderar upphandling, återbruk och organisatoriskt lärande. Intern kunskapsspridning som möjliggör att bolagen vågar testa nya lösningar.

”Under 2023 välkomnande vi 20 nya företag till LFM30. Vi ser att den nuvarande konjunkturen påverkar branschen och att fler än innan ser värdet av samverkan via en plattform som LFM30. Detta är vi givetvis glada för och arbetar hårt inom LFM30 för att generera kunskap och verktyg som hjälper branschen framåt.”

– Jennier Cronborn, Kanslichef och kunskapssamordnare, LFM30.

Jennifer Cronborn kanslichef LFM30

AFRY kan hjälpa till med finansiering, strategi och implementering

Inom AFRY finns stor kompetens i klimatfrågan inom bygg, anläggning och energieffektivisering där vi erbjuder expertis och tjänster inom strategi och projektledning, ingenjörslösningar och design, samt data och teknikutveckling. En styrka som kommer med att AFRY varit med från start i LFM30 är att kunna hjälpa aktörer att sätta rätt förväntningar från början av sina projekt, gällande både budget och strategi. På så sätt kan man både hålla nere kostnader och koldioxidutsläpp. När det kommer till finansiering av projekt som rör städernas omställningsarbete kan AFRY även hjälpa till med att skriva ansökningar för bidrag och externfinansiering.

På AFRY har man varit med och utvecklat verktyg för beräkning av koldioxidutsläpp vid byggkalkyler. AFRYs egna produkter CalcFrame och CO2 Guide understödjer branscharbetet som handlar om att beräkna koldioxidutsläpp i bygg- och anläggningsprojekt.

Maja Manner arbetar på AFRY som Affärs- och hållbarhetsstrateg, och har i rollen som projektsamordnare för LFM30 lett arbetet med AFRYs inträde i projektet och hur expertisen inom AFRY på bästa sätt kan användas i arbetet med att driva på omställningen.

”Jag är stolt över att AFRY var det första konsultföretaget som gick med i projektet, och att vi idag kan vara med och påverka och accelerera omställningen genom flera olika initiativ, projekt och verktyg. Tillsammans med de andra aktörerna besitter vi en enorm kompetens och möjlighet att engagera fler branschinitiativ och städer, även på en europeisk nivå. Bland annat bistår vi Klimatarena Stockholm i att upprätta och driva sitt anläggningsforum, med utgångspunkt i hur vi gjorde inom ramen för LFM30”, säger Maja Manner.

AFRYs verktyg för klimatberäkningar

AFRY CO2 Guide Arrow pointing right

Med hjälp av verktyget CO2 Guide kan AFRY:

  • Ge en uppskattning av en anläggnings klimatpåverkan
  • Identifiera de största utmaningarna och möjligheterna
  • Ta fram förslag på hur projektet kan optimeras ur ett klimatperspektiv, med avseende på bland annat design, materialval och systemlösningar

AFRY CO2 Guide ger en tydliga värden för utsläpp och upptag av CO2 för anläggningsprojekt. Verktyget beräknar påverkan från bland annat markmaterial, utrustning, ledningar, konstruktioner, belysningsstolpar och grönytor. I beräkningarna inkluderas hela kedjan av produktion i skeden A1 - A5 samt påverkan under anläggningens livslängd i skeden B2-B5.

AFRY CO2 Guide för anläggning omfattar bland annat följande områden; rivning av kolsänkor och nya kolsänkor (exempelvis trädplantering eller tillfört biokol), produktionsrelaterade utsläpp samt drift/skötsel.

Verktyget gör det möjligt att få en uppskattning av ett projekts klimatpåverkan för att identifiera stora utsläppsposter och föreslå klimatförbättrande åtgärder och är strukturerat för snabb koppling till vanligt förkommande mängdningsverktyg.

Mer information

För mer information om verktyget, vänligen kontakta:

Fanny Rading Heyman

AFRY CalcFrame Arrow pointing right

Med bakgrund att mer än 60% av kostnad och CO2 är opåverkbar efter beslut om gestaltning, geometri och plats ger AFRY CalcFrame unika insikter för att fatta underbyggda beslut tidigt i projektet.

Med hjälp av verktyget CalcFrame kan AFRY:

  • Beräkna kostnad och CO2-påverkan redan i tidiga skeden utifrån en byggherres perspektiv

  • Räkna på bygg- och anläggningsprojekt

  • Ta fram förslag på hur projekt kan optimeras både ur ett kostnads- och klimatperspektiv, med avseende på bland annat arkitektur, systemlösningar och materialval

AFRY CalcFrame ger en tydlig kostnads- och klimatkalkyl (CO2) för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. Oavsett om det endast finns en skiss, modell eller ett ritningsunderlag kan AFRY CalcFrame autogenerera kalkyler ner på materialnivå. Verktyget tar fram en entreprenadkostnad samt byggherrekostnad både för kostnad och CO2 (A1-A5).

AFRY CalcFrame har använts i mer än 10 000 kalkyler i över 20 år och databasen omfattar över 30 000 poster.

Mer information

För mer information om verktyget, vänligen kontakta:

Olivia Wessman

Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY
Maja Manner - Sustainable Urban Development Expert
Maja Manner
Hållbarhetsstrateg

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Maja Manner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Fanny Rading Heyman - Landscape architect
Fanny Rading Heyman
Landskapsarkitekt

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fanny Rading Heyman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.