Haningeterrassen haochun

Haningeterassen

Med en vision att skapa en ny stadsmässig kvarterstruktur och vidare förstärka områdets betydelse, har AFRY arbetat med att utveckla den befintliga handelsterminalen till en attraktiv och varierad stadsmiljö.

Projektet ska samtidigt utgöra ett startskott för ny stadsutveckling i Handen.

Haningeterrassen Haochun Olsson Kieran Over

Gestaltningsprogrammet bygger på konceptet ”Välkomen hem!” vilket syftar till att återskapa den forna knutpunkten som stationssamhället Handen en gång utgjorde. Programmet tydliggör gestaltningen och visar på hur gator, stråk och platsbildningar kan bindas samman till en helhet.

Haningeterrassen illustrationsplan

I programmet beskrivs en mångfunktionell, levande stadskvalitet med långsiktiga hållbara material och dagvattenlösningar. Vidare även olika typer av mötesplatser och platsbildningar med integrerad konst, belysning och växtlighet. Gestaltningsprogrammet för Haningeterassen utvecklades i ett nära sammarbete mellan landskapsaritekter på AFRY och Haninge kommuns projektgrupp.

Haningeterrassen haochun

Kund: Haninge kommun
Plats: Haninge
År: 2014-2017
AFRYs kompetenser: Landskap/VA/belysning/K
Skeden: Gestaltningsprogram/Systemhandling