Gapminder

Statusbedömningar

Statusbedömningar

En statusbedömning indikerar om och när ett utbyte eller upprustning av stationer, ställverk eller annan utrustning behöver ske.

Det förväntas att livslängden för vitala huvudkomponenter ska vara lång, även om man bara har en vag föreställning om hur lång den egentligen kan eller bör vara. Denna omständighet kan omedvetet medföra att underhållsrutinerna blir överambitiösa och att den mer långsiktiga planeringen kommer i skymundan för de aktuella problemen.

Den långsiktiga planeringen bör omfatta frågor som utrustningens totala effektivitet, såväl tekniskt som ekonomiskt, men även arbetsmiljön enligt kapitel C i skötselföreskrifterna.

Statusbedömningen ska resultera i att gradera komponenterna i en anläggning med avseende på risken för och konsekvenserna av ett fel. Sålunda kommer även begrepp som tillgänglighet i procent av efterfrågad tid att vägas in i statusbedömningen.

Kontakt

Har du frågor om statusbedömningar, vänligen kontakta 
Ulf Gustavsson, ulf.m.gustavsson@afry.com, 010-505 03 56.