Safety interfaces in investment projects

En guide till hur man hanterar säkerhetstekniska gränssnitt i anläggningsprojekt

Skriven av Marika Hahtala

Hantering av säkerhetstekniska gränssnitt är en viktig process för att garantera säkerheten i anläggningsprojekt inom industrin. Det handlar om att identifiera och hantera kommunikation och interaktion mellan olika projektparter som påverkar säkerheten i produktionsprocessen.

Det krävs även olika verktyg och metoder för att identifiera faror, göra riskbedömningar, förebygga och minska riskerna. Hantering av säkerhetstekniska gränssnitt är viktigt för att förbättra säkerhetsprestandan, uppfylla eller överträffa kraven och integrera säkerhetshantering i projektgenomförandet. AFRY är en ledande leverantör av konsulttjänster inom industriell säkerhetsteknik som kan hjälpa dig med säkerhetsrelaterad gränssnittshantering i dina industriella investeringsprojekt.

Vad är säkerhetstekniska gränssnitt och hur hanterar man dem i projekt för industrianläggningar?

Industriell anläggningsteknik kräver många säkerhetstekniska aktiviteter och tekniska uppgifter, till exempel att erhålla kemiska säkerhetstillstånd, CE-märka maskiner, genomföra HSE-konstruktionsgranskningar och utföra olika riskbedömningar. Dessa riskbedömningar kan omfatta risk- och användbarhetsstudier (HAZOP), explosionsriskbedömning (ATEX), riskbedömning av maskiner eller riskidentifiering av tryckbärande utrustning, beroende på projektets karaktär. De kan också omfatta bedömningar av livsmedelssäkerhet eller järnvägssäkerhet vid behov. Förutom att utföra enskilda bedömningar måste projektet också identifiera och hantera potentiella överlappningar, gränssnitt och deras inverkan på varandra. Den här artikeln visar några typiska gränssnitt som AFRYs experter har stött på i samband med tekniska projekt för industrianläggningar.

Ett typiskt exempel på ett gränssnitt i en industrianläggning är relaterat till explosiva atmosfärer (ATEX) och CE-märkning av maskinaggregat. Kraven i både maskindirektivet och ATEX-direktivet måste uppfyllas. Ett annat exempel på gränssnitt är mellan processer och maskiner, vilket bland annat kräver hantering av överlappande ämnen i riskbedömningar.

Image 1
Mängd information och antal gränssnitt under olika projektfaser

Säkerhetstekniska gränssnitt i olika faser av projektgenomförandet

Tekniska projekt för industrianläggningar består av många olika faser, från tidiga utvecklingsfaser som förstudier och genomförbarhetsstudier, till grundläggande konstruktion och detaljerad konstruktion i genomförandefasen. Arrow pointing right

Varje fas har sina egna säkerhetstekniska gränssnitt som måste identifieras och hanteras.

1. Koncept- och genomförbarhetsstudiefas Arrow pointing right
I koncept- och genomförbarhetsstudiefaserna är några av de aktiviteter som rör säkerhetstekniska gränssnitt följande:
 • Starta olika tillståndsrelaterade aktiviteter, t.ex. miljökonsekvensbedömning (EIA) och identifiering av risk för allvarlig olycka (MAH)
 • Det är mycket viktigt att identifiera alla säkerhets- och miljöfaktorer som kan påverka anläggningens lokalisering. De potentiella konsekvenserna av olyckor orsakade av kemikalier och sprängämnen som kan påverka närliggande anläggningar bedöms.
 • Samråd med tillsynsmyndigheter så tidigt som möjligt vid planering av verksamhet som innebär risk för stor olycka.
 • Planeringen av markanvändningen ska möjliggöra lokaliseringen av en ny anläggning, vilket innebär att området måste reserveras för industri- och lagringsverksamhet.
 • Informationsutbyte mellan olika parter, såsom säkerhetsteknik, miljökonsultation, anläggningsteknik, tillsyns- och planeringsmyndigheter.
 • Starta förberedelserna för miljö- och kemikaliesäkerhetstillstånd samtidigt, eftersom båda tillståndsansökningarna innehåller delvis samma information.
 • Tillämpa begreppet inneboende säkerhet i ingenjörsarbetet för att proaktivt eliminera eller minska potentiella risker med hjälp av principerna eliminering, minimering, substitution, måttfullhet och förenkling.
 • Identifiera och fastställa de projektspecifika tekniker för identifiering av faror och riskbedömning som krävs för att möjliggöra robusta och systematiska riskbedömningar.

 

2. Grundläggande konstruktionsfas Arrow pointing right
I den grundläggande konstruktionsfasen är några av de säkerhetstekniska gränssnitten och aktiviteterna följande:

Beaktande av mer detaljerade säkerhetskrav i anläggningens layout, såsom tillräckliga säkerhetsavstånd, säker placering av utrustning och maskiner samt säkerhet för olika rutter och vägar.

Identifiering av ansvarsområden som rör säkerhet vid upphandling och avtal med leverantörer av utrustning, maskiner eller teknik, inklusive krav som rör explosiva atmosfärer (ATEX), processäkerhet och CE-märkning.

Säkerställa att leverantörerna förstår och använder lämpliga och ändamålsenliga riskbedömningsmetoder, eftersom flera olika riskbedömningsmetoder behövs för att identifiera faror på ett heltäckande sätt. Till exempel ska de faror som är relaterade till processerna och maskinerna täckas, vilket innebär att både Hazard and Operability Study (HAZOP) (enligt standarden IEC 61882) och riskbedömningar av maskinerna (enligt standarden EN ISO 12100) behövs.

Utvärdera alla säkerhetsaspekter och identifiera faror för att få tillräcklig information för konstruktionen och se till att konstruktionen kan fortsätta enligt tidsplanen.

3. Detaljkonstruktionsfas Arrow pointing right
Under detaljkonstruktionsfasen är antalet säkerhetstekniska aktiviteter som störst, och senast i detta skede måste gränssnitten hanteras effektivt. I den detaljerade konstruktionsfasen är några av de säkerhetstekniska aktiviteterna följande:
 • Förbereda slutliga upphandlingspaket inklusive säkerhetskrav
 • Förbereda riskbedömningar och dokument som krävs av myndigheterna.
 • Förbereda CE-märkning, t.ex. för sammansatta maskiner
 • Identifiera effekterna av de beslutade skyddsåtgärderna på andra riskbedömningar
 • Hantera gränssnittet mellan CE-märkning av maskiner och ATEX-direktiv, som har olika krav för montering av maskiner i explosiva atmosfärer.

Exempel på gränssnitt mellan olika tekniska discipliner inom funktionssäkerhet

Ett annat exempel på viktiga gränssnitt under livscykeln för funktionell säkerhet är alla aktiviteter inom olika ingenjörsdiscipliner och deras samordning. Konstruktionsarbetet för funktionell säkerhet börjar senast i den grundläggande konstruktionsfasen och fortsätter i den detaljerade konstruktionsfasen. Både processäkerhet och maskinrelaterade funktionella säkerhetskrav måste beaktas i konstruktionen. Det är viktigt att notera att olika standarder tillämpas för riskbedömningar och funktionell säkerhetsteknik för processer och maskiner (Figur 2).

Image 2
Olika standarder tillämpas för riskbedömningar och funktionell säkerhetsteknik för processer och maskiner

Inledande data från HAZOP och riskbedömning av maskiner bör användas för att konstruera säkerhetsfunktioner. Säkerhetsfunktioner kan omfatta både process- och maskinsäkerhetsfunktioner och relevanta standarder måste följas. Till exempel bör en specifikation av säkerhetskrav (SRS) utarbetas för säkerhetsfunktioner, som anger krav för implementering och underhåll av säkerhetsfunktioner under hela anläggningens livscykel.

För processäkerhetsfunktioner identifieras de ursprungliga uppgifterna under HAZOP-analyser. Efter HAZOP-analyser fastställer Layers of Protection Analysis (LOPA) säkerhetsintegritetsnivån (SIL) för varje säkerhetsfunktion.

För säkerhetsfunktioner för maskiner identifieras de ursprungliga uppgifterna under riskbedömningar av maskiner och maskinaggregat. Under riskbedömningen fastställs prestandanivån (PLr) eller säkerhetsintegritetsnivån (SIL) för varje säkerhetsfunktion.

Vid riskbedömningar bör man se till att farorna identifieras med lämpliga metoder, att eventuella överlappningar identifieras och att skyddsåtgärderna efterlevs. Detta är särskilt viktigt för funktionssäkerhet eftersom en avvikelse som identifierats i HAZOP-studien kan leda till en farlig konsekvens, som i själva verket orsakas av en maskinsäkerhetsfunktion. Exempelvis kan en flödesavvikelse orsakas av en maskinsäkerhetsfunktion, till exempel öppnandet av en förreglad dörr som stoppar en transportör. Samordning av säkerhetsgränssnitt bör säkerställas och konstrueras för att undvika farliga konsekvenser mellan process- och maskingränssnitt.

Dokumentation och skyddsåtgärder som rör process-, maskin- och funktionssäkerhet ska uppdateras och underhållas under anläggningens hela livscykel. Riskbedömningar ska uppdateras i enlighet med förändringar och modifieringar. Alla förändringar och modifieringar ska planeras och verifieras.

 

AFRYs erbjudande gällande gränssnittshantering inom säkerhetsteknik

Ett framgångsrikt investeringsprojekt kräver hantering av flera områden och discipliner för att uppnå projektmålen i fråga om omfattning, tid, kvalitet och budget. Det kräver också att säkerheten säkerställs i varje fas av projektet, eftersom säkerhetsåtgärder påverkar projektscheman och kostnadsberäkningar. AFRY använder AFRY Safety Stepwise™, ett systematiskt HSE-ledningsförfarande (hälsa, säkerhet och miljö) i projekt.

AFRY Safety Stepwise™ bidrar till att uppnå inneboende säkerhet i de inledande designfaserna. HSE-aktiviteter och uppgifter anpassas till projektschemat och integreras med projektledningen. HSE-aktiviteterna övervakas av projektets säkerhetsledning genom Safety Stepwise-aktivitetslistan.

AFRY erbjuder ett omfattande utbud av industrisäkerhetstjänster inom industri-, energi- och infrastruktursektorerna för att hantera gränssnitt effektivt. Våra experter har en teknisk bakgrund, processteknisk kompetens och en förståelse för egenskaperna och funktionerna hos industriella processer och anläggningar. Genom att kombinera detta djupa tekniska kunnande med kunskap om de senaste kraven på industrisäkerhet är vi din bästa leverantör av säkerhetstjänster.

Baustelle

Tips för att hantera gränssnitt mellan säkerhet och teknik i praktiken


AFRYs experter har sammanställt några användbara tips för hantering av säkerhetstekniska gränssnitt.

 • Identifiera och definiera gränssnitt mellan intressenter
 • Specificera roller och ansvarsområden
 • Säkerställ tydlig kommunikation och dokumentation
 • Hantera konstruktionen av gränssnitten - eliminera avbrott under konstruktionen och samordna interaktionen mellan olika parter och intressenter
 • Förändringshantering - ha en definierad process för att uppdatera alla relevanta riskbedömningar och dokument vid eventuella förändringar