Oil pipeline in industrial district with factories at dusk

Konsekvensanalys för industriella anläggningar

Våra erfarna experter på AFRY kan utföra konsekvensmodellering för olika typer av anläggningar och scenarier. De kan även stödja vid identifiering och analys av faror och val av rätt scenarier för modellering.

Syftet med konsekvensmodellering är att visa hur ett farligt scenario påverkar omgivningen genom intensitet av värmestrålning (värmestrålning), effekter av tryckvågövertryck (tryckvåg) eller koncentrationsvärden av farliga gaser (dispersion). Modellerade scenarier väljs vanligtvis utifrån principen om det värsta troliga fallet från de scenarier som identifierats i riskanalysen.

Enligt Seveso III-direktivet (Direktiv 2012/18/EU) ska anläggningen placeras på ett sådant sätt att eventuella olyckor som orsakar värmestrålning, övertryck eller spridning av farliga gaser på platsen inte får orsaka allvarlig skada på byggnader utanför anläggningen, utrustning, strukturer eller skada människor. Den möjliga farliga händelsen får inte hindra människor från att evakueras från det påverkade området. De farliga effekterna av olyckan på eventuellt intilliggande anläggningar (dominoeffekter), enheter eller funktioner på samma anläggning måste också beaktas. Därför ska resultaten av konsekvensanalyser beaktas vid markanvändningsplanering och även vid anläggningslayout.

Konsekvensanalysen består av:

  • Grundläggande information om det modellerade scenariot: varför scenariot valdes och en beskrivning av scenariot tillsammans med all relevant ingångsdata, inklusive information om omgivande förhållanden
  • Beskrivning av beräkningsmetoder
  • Beskrivning av underliggande antaganden relaterade till scenariot och använda hypoteser
  • Beskrivning och förklaring av resultaten, både i text och bilder
  • Bedömning av resultatens tillförlitlighet
  • Möjliga förslag eller rekommendationer för åtgärder för att förbättra säkerheten

När scenariot för konsekvensmodellering definieras identifieras en utlösande orsak som leder till en olycka och utsätter området för farliga konsekvenser. Vanligtvis identifieras utlösande orsaker i riskanalyser, som i analys av stora olycksrisker (MAH), för att identifiera realistiska möjliga farliga scenarier för konsekvensmodellering. Generellt sett initieras modellerade olycksscenarier av externa orsaker som felaktig drift, kollision med objekt eller fel i processen, som utrustnings- eller instrumentfel. Det finns en stor variation av möjliga scenarier med olika kemikalier, läckagets storlek och volym orsakar olika typer av faror, beroende på processen. Vissa scenarier som måste modelleras kan fördefinieras av den lokala tillsynsmyndigheten, baserat på nationell lagstiftning.

Våra erfarna experter på AFRY kan utföra konsekvensmodellering för olika typer av anläggningar och scenarier och stödja vid identifiering och analys av faror samt val av korrekta scenarier för modellering. Om risken för farliga scenarier överskrider acceptabla nivåer presenteras även lösningar för säkerhetsåtgärder för att eliminera eller mildra scenariots påverkan.

Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North
Sara Nordling
Section Manager Operational Excellence North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mikael Gustafsson - Section Manager Operational Excellence Middle
Mikael Gustafsson
Section Manager Operational Excellence Middle

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mikael Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av