Machinery safety article, HSE

Hur tillses säkerheten på en modifierad maskin?

Skriven av Laura Lehtonen

Riskbedömning och säkerställande av överensstämmelse, är en integrerad del av alla industriprojekt relaterade till förändringar av maskiner och en förutsättning för att maskinen ska kunna användas säkert efter modifieringen.

Uppgradering av maskiner är bra alternativ i stället för att investera i nya maskiner. Genom att uppgradera befintliga maskiner kan effektivitet och automatiseringsgrad ökas och produktion styras om för att bättre svara mot förändrad efterfråga på marknaden.

Behovet av modifiering kan handla om att säkerhetskraven förändrats väsentligt, vilket då behöver åtgärdas genom att maskinen uppgraderas för att tillse att den är säker för användarna. Modifieringar kan minska en maskins miljöpåverkan. Genom att modifiera eller bygga om en befintlig maskin undviks den miljöpåverkan som tillverkning av en ny maskin innebär. Förbättrad säkerhet och minskad miljöpåverkan är två av de viktigaste argumenten för att återanvända och modifiera befintliga maskiner och anläggningar.

Maskinsäkerhet är nyckeln till framgång

Vid modifieringar på maskiner är det viktigt att tillse att den förändrade maskinen förblir säker. Genom att ta hänsyn till säkerhetsrelaterade frågor i ett tidigt skede av projektet kan både tid och pengar sparas. Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till maskinens tekniska skydd och lagefterlevnad. Förändrings- och uppgraderingsprojekt är en bra möjlighet att uppgradera säkerheten för en maskin eller utrustning, genom ett strukturerat arbetssätt kan maskiner uppgraderas så att de är säkra för användaren och arbetsgivarens rättsliga skyldigheter om säker arbetsmiljö uppfylls. Riskbedömning är en oerhört viktig del i projekt som modifierar och bygger om maskiner.

Identifiera och begränsa möjliga risker

Ett modifieringsprojekt behöver ha ett fortlöpande maskinsäkerhetsarbete där risker identifieras, elimineras och reduceras på ett så tidigt stadie som möjligt. Riskkällor som identifieras ska i första hand elimineras, byggas bort genom till exempel inbyggd säkerhet. Om det inte är möjligt att förändra konstruktionen så behöver tekniska lösningar och skyddsfunktioner användas för att skydda från aktuella risker. De eventuella risker som kvarstår efter att skyddsåtgärder är genomförda, måste hanteras genom utbildning, personlig skyddsutrustning, instruktioner och varningar. Riskbedömning måste genomföras för alla förändringar som görs på maskiner, resultatet av riskbedömningen är avgörande för vilka aktiviteter som behövs för att tillse att riskerna vid användandet av maskinen inte blir fler efter att modifieringen är genomförd.  

 

Young businesswoman white helmet googles industrial environment
AFRY har utfört maskinsäkerhetsuppdrag till många nöjda kunder. Våra maskinsäkerhetsspecialister vet vad som krävs för att era medarbetare ska jobba säkert.

I början av ett investeringsprojekt måste det fastställas huruvida en ny maskin ska anskaffas eller om befintlig maskin ska modifieras. Vid modifiering av befintlig maskin är det viktigt att se över om det krävs ny CE-märkningen av maskinen. Mindre modifieringar är många gånger en del av gamla maskiners normala livscykel. Beroende på hur förändringen påverkar riskbilden på maskinen behöver en bedömning göras om det krävs ny CE-märkning eller inte. Alla ombyggnationer måste föregås av en riskbedömning där eventuella nya risker identifieras och åtgärdas. Riskbedömningen ska alltid dokumenteras och sparas för framtida förändringar.

Tydlig ansvarsfördelning underlättar vid modifieringar av komplexa maskiner

Ett förändringsprojekt involverar vanligtvis flera parter. Det kan inkludera kund, konsulter, entreprenörer och projektorganisationer, anläggningsägarens egen driftorganisation som ska använda maskinen, samt maskin- och utrustningsleverantörer och underleverantörer. Det är viktigt att komma överens om ansvarsfördelningen så tidigt som möjligt i projektet och vid behov samordna maskinsäkerheten med hjälp av extern expert som stöttar i att säkerställa informationsflödet mellan parterna.

Det är viktigt att all relevant information förmedlas till operatörer och driftsorganisationen för den uppgraderade eller förändrade maskinen, eftersom de är ansvariga för att maskinen används på ett säkert sätt efter idrifttagningen. Organisationens drift- och maskinrelaterade kunskaper behöver även nyttjas vid riskbedömning av maskinen och vid alla säkerhetsgenomgångar under hela projektet.

Fem steg mot en säker maskinmodifiering

1. Löpande riskbedömning Arrow pointing right

Riskbedömningsarbete under hela projektet som vägleder från investeringsbeslut till idrifttagande av maskin

2. Fördelning ansvar och roller Arrow pointing right

Tydlig definition av roller och ansvarsområden i tidigt skede för olika parter som är involverade i projektet

3. CE-märkning Arrow pointing right

Bedömning av maskinens överensstämmelse och en bedömning av förändringarnas betydelse för att klargöra behovet av eventuell ny CE-märkning

4. Säkerhetsinspektion Arrow pointing right

Säkerhetsinspektion av maskinen före driftsättning för att säkerställa säker drift i alla skeden

5. Rätt instruktioner Arrow pointing right

Tillse att rätt instruktioner och att kommunikation sker med operatörer och driftsorganisation om arbetssätt.

Kontakta oss

Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North

Sara Nordling

Section Manager Operational Excellence North

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
AFRY contact person generic image

Jenny Pyykkönen

Machine Safety Specialist

Kontakta Jenny Pyykkönen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av