Infra-Building, sustainable building

Hållbart byggande

Klimatneutrala byggnader för samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan

En byggnad har stor påverkan på klimatet under hela livscykeln och att bygga hållbart är av största vikt i arbetet mot ett fossilfritt Sverige.

Sveriges regering har tagit initiativ för ett fossilfritt Sverige och arbetet för minskad klimatpåverkan ställer allt högre krav även på våra byggnader. 

Vi på AFRY har många års erfarenhet av och expertkunskap inom hållbart byggande och klimatneutrala byggnader. Våra uppdrag finns i alla faser, från tidiga skeden, projektering och byggproduktion till drift och förvaltning.

Miljösamordning och energisamordning

På AFRY arbetar vi med både miljösamordning och energisamordning för såväl nya som befintliga byggnader och i alla skeden, från tidiga idéskisser till genomförande och förvaltning. Vi agerar som kravställare, rådgivare och bollplank för att tillsammans med kunden hitta den bästa och mest lönsamma lösningen för projektet. Vi ansvarar för att de uppsatta kraven och målen uppnås genom samordning i alla projektfaser.

Miljöcertifiering byggnader

AFRY har specialister med erfarenhet av det mesta inom miljöcertifiering, från energi och material till akustik, dagsljus, värmesystem och ventilation. Vi utnyttjar alla möjligheter att maximera fastighetens potential.

Förnyelsebart energisystem

På AFRY arbetar även en av Sveriges största expertgrupper inom förnyelsebar energi. I projekt där kunden vill implementera ett förnyelsebart energisystem samarbetar vi från ett tidigt skede med att utreda möjliga lösningar, och erbjuder även besiktning och uppföljning av anläggningar.

Nytt krav på klimatdeklaration

Enligt lagen ska alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov från och med 1 januari 2022 genomföra en klimatdeklaration. Syftet är att minska en byggnads klimatpåverkan under byggproduktionen. Lagen är ett nytt steg i arbetet med att minska klimatpåverkan från byggandet i Sverige.

Från indata till godkänd deklaration

Vi på AFRY hjälper till att genomföra klimatdeklarationer – från sammanställning av indata, via klimatberäkning till godkänd deklaration. Vi har tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att redan under ett tidigt skede utvärdera och optimera en byggnadsvolym utifrån klimat- och energiprestanda. Vi kan också göra en bedömning av hur din byggnad står sig klimatmässigt jämfört med andra byggnader.

Tjänster inom hållbart byggande

Inom området hållbart byggande erbjuder vi många olika tjänster t ex:

 • Miljösamordning
 • Energisamordning
 • Miljöcertifiering byggnader
 • Energiberäkning
 • Inomhusklimatberäkning
 • Dagsljusberäkning
 • Klimatberäkning av växthusgaser
 • Livscykelanalys (LCA) och Livscykelkostnad (LCC)
 • Systemval energiförsörjning
 • Materialval
 • Klimatpåverkan från material och energislag
 • Fossilfritt och klimatneutralitet
 • Förnyelsebar energi

Kontakt

Har du frågor om hållbart byggande, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller någon av våra ansvariga inom området:
Karin Andersson på AFRY i Göteborg, karin.m.andersson@afry.com,010-505 84 70.
Sara Jernelius på AFRY i Stockholm, sara.jernelius@afry.com, 010-505 20 63.
David Wargert på AFRY i Malmö, david.wargert@afry.com, 010-505 09 46.
Ida Vestlund på AFRY i Karlstad, ida.vestlund@afry.com, 010-505 17 79..

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustikprojektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!