Curvy road in forest

Planering av vägtransportsystemet i samverkan med fordonsutvecklingen

Planering av vägtransportsystemet i samverkan med fordonsutvecklingen

Förarstödsfunktioner spelar en viktig roll för att minska antalet döda och skadade i trafiken - men för att få ut största möjliga effekt behöver infrastrukturen förbättras i termer av effektivitet, kvalitet och tydlighet.

På uppdrag av Trafikverket har AFRY arbetat med projektet Planering av vägtransportsystemet i samverkan med fordonsutvecklingen. Ett projekt med syfte att identifiera och rekommendera åtgärder i Trafikverkets digitala och fysiska infrastruktur som tar vara på digitaliseringens möjligheter, utvecklingen av fordonsflottan och tjänsteutvecklingen. Åtgärderna ska vara genomförbara inom de närmaste fem åren och bidra till ett hållbart vägtransportsystem.

Utgångspunkt för valet av åtgärder har varit Trafikverkets Målbild 2030. Vidare har hänsyn tagits till genomslag av förarstödsfunktioner, utmaningar för förarstödsfunktionerna kopplat till infrastrukturen, samt status för väginfrastrukturen idag. Allt fler fordon utrustas med avancerade förarstödsfunktioner (ADAS) som bland annat hjälper föraren att hålla fordonet i rätt fil och i rätt hastighet. I arbetet att identifiera åtgärder som utgår från samspelet mellan förarstödsfunktioner och infrastruktur har såväl en litteraturstudie som flertalet workshops och intervjuer genomförts.

De åtgärder som rekommenderas är de som bedöms vara genomförbara och ge störst effekt på kort sikt, inom de närmaste fem åren. De förarstödsfunktioner som idag samspelar med infrastrukturen adresserar i första hand målet om ett trafiksäkert vägtransportsystem och rekommenderade åtgärder bedöms därför ge störst effekt på trafiksäkerheten, men de ger också positiv effekt på målen om klimat, tillgänglighet, luft och buller.

Rekommenderade åtgärder bedöms också vara en grundförutsättning för att fler åtgärder ska kunna genomföras, såväl inom de närmaste fem åren som i ett mer långsiktigt perspektiv. En förhoppning är även att åtgärderna ska påverka förarstödsfunktionernas utbredning, användning och prestanda i en positiv riktning för att än större effekter skall erhållas.

 

Du hittar rapporten i sin helhet här.

 

Kort fakta:

Beställare: Trafikverket

Typ av uppdrag: Utredning

Omfattning: ca 1300 timmar                          

Genomförandetider: September 2020 - april 2021