Våtmarksparken perspektiv över sjön illustratör Haochun Olsson

Vallentuna våtmarkspark

Med ett syfte att omhänderta dagvatten, rena åvatten i Vallentunasjön, öka den biologiska mångfalden och samtidigt skapa ett ökat rekreationsvärde, har AFRY på uppdrag av Vallentuna kommun utvecklat och gestaltat ett våtmarksområde.

Utifrån projektets förutsättningar och med en vision att knyta samman området med sina omgivningar, har ett gestaltningskoncept med tre huvudområden utarbetats; ”Staden”, ”Kulturmarken” och ”Våtmarken”.

Våtmarksparken illustrationsplan Kieran Over

De tre karaktärerna bidrar till varierade upplevelser, rumsligheter och identiteter i det till ytan stora parkområdet. Karaktärerna ska vidare avspegla val av material och uttryck på platserna.

Våtmarksparken perspektiv mot sjön illustratör Haochun Olsson

”Staden” har en bebyggd och stadslik karaktär som syftar till att knyta ihop området med Vallentuna centrum.

”Kulturmarken” besitter en lantlig karaktär och utgör en mellanzon i gradienten mellan ”Staden” och ”Våtmarken”. Med kyrkan som fond speglas Vallentunas kulturhistoria i en nutida tappning.

våtmarksparken perspektiv över sjön

I ”Våtmarken” ska den huvudsakliga dagvattenhanteringen ske genom sedimentering och meandring. Här ges goda förutsättningar för flora och fauna att utvecklas.

Kund: Vallentuna kommun
Plats: Vallentuna
År: 2014-2018
AFRYs kompetenser: Landskap/VA/belysning/väg/geo/projektledning
Skeden: Förprojektering