An industrial plant

AFRYs maskinsäkerhetsplan

Säkerställer maskiners säkerhet och överensstämmelse inför CE-märkning i industriella investeringsprojekt

Översikt Arrow pointing right

Från inköpsprocess till färdig installation

AFRYs maskinsäkerhetsplan är en heltäckande tjänst som hjälper kunderna att tillse att maskiner är säkra att använda och att de överensstämmer med alla tillämpliga krav i lagar och standarder. AFRY vägleder kunden hela vägen, från inköpsprocessen till färdig installation. AFRYs experter inom området stöttar kunderna med att identifiera risker förknippade med maskiner, framtagandet av olika lösningar och åtgärder för riskreducering och verifiering av tillräcklig riskreducering. Genom att arbeta strukturerat med maskinsäkerhet når vi tillsammans hela vägen fram till CE-märkning av maskiner och/eller till hela maskinlinjer.

Ansvar behöver fastställas för att kunna åberopas

AFRY tar fram en plan för maskinsäkerhetsarbetet där projektets organisation och ansvarsbitarna för de olika leveranserna fastställs. I maskinsäkerhetsplanen fastställs tillämplig lagstiftning och standarder som hanterar personers hälsa och säkerhet vid användandet av maskinen eller maskinlinjen.

I maskinsäkerhetsplanen fastställs vem som ansvarar för vad när det gäller maskinsäkerhet, lagefterlevnad, tillverkaransvar och CE-märkning. Planen blir ett levande dokument som används genom hela projektet, från förstudie till projektets genomförandefas.

Med hjälp av AFRYs maskinsäkerhetsplan kan du känna dig trygg i att din maskin och/eller maskinlinje blir säker och att den överensstämmer med gällande krav under hela livscykel.

Industry-factory-pipes-sunset-plant
AFRYs maskinsäkerhetsplan är en heltäckande tjänst som hjälper kunderna att tillse att maskiner är säkra att använda enligt lagstadgade krav och standarder.
Fördelar Arrow pointing right

Fastställ ansvar i tidigt skede

Genom att ansvarsbitarna fastställs i ett tidigt skede kan rätt dokumentationskrav ställas mot leverantörerna och du som kund kan känna dig trygg i arbetssättet. Du riskerar inte därmed att behöva ta oväntat tillverkaransvar.

Maskinsäkerhetsplanen fungerar som ett stöd redan i upphandlingsfasen och förtydligar och klargör ansvaret när det gäller maskinsäkerhet, lagefterlevnad och CE-märkning. Utifrån planen kan kunden ställa rätt krav vid upphandlingar och klargöra ansvaret för maskinsäkerhet och CE-märkning. Upphandlingsfasen är det mest kritiska och avgörande skedet när det gäller att klargöra ansvaret för maskinsäkerhet och CE-märkning.

Med hjälp av AFRYs specialister inom maskinsäkerhet tillses överensstämmelse med gällande krav
 • Med hjälp av AFRYs specialister inom maskinsäkerhet kan kunden vara trygg med att maskinen är säker för användarna och att den överensstämmer med tillämpliga produktlagstiftningar och standarder.
 • AFRYs experter har djup teknisk kompetens kombinerat med specialistkompetens inom maskinsäkerhet.
 • Genom maskinsäkerhetsplanen fastställs tillverkaransvar och ansvaret klargörs för att maskinerna överenstämmer med lagstadgade krav och blir CE-märkta.
 • Genom AFRYs strukturerade arbetssätt riskerar inte kunden att oväntat behöva ansvara för CE-märkning av maskiner och/eller maskinlinjer.
Baustelle
Med hjälp av AFRYs specialister inom maskinsäkerhet tillses överensstämmelse med gällande krav.
Hur det fungerar Arrow pointing right

AFRYs maskinsäkerhetsplan skräddarsys efter kundens behov  

Maskinsäkerhetsplanen är en strukturerad genomgång som kan bestå av:
 • Sammansatta maskinlinjer
  Sammansatta maskinlinjer består av flera CE-märkta maskiner som byggs ihop till en maskinlinje. Den som bygger ihop maskinerna blir den som ansvarar för att helheten är säker att använda. Om maskinlinjen har ett gemensamt styrsystem ska den CE-märkas som en ny maskin.

  AFRY stöttar er genom processen med att riskbedöma gränssnitten mellan maskinerna, dokumentera detta och vi kan vid behov ta fram bruksanvisningen för helheten eller göra de kompleteringar som krävs.
   

 • Gränssnitt till befintliga maskiner
  Vid inköp av nya maskiner till befintliga anläggningar måste gränssnitten som uppstår mellan befintliga och nya maskiner riskbedömas och dokumenteras. Det kan finnas behov att uppdatera styrsystemet eller nödstoppar. Om alla maskiner ska ingå i ett gemensamt styrsystem så kan det behövas en ny CE-märkning.

  AFRY stöttar er genom processen med att riskbedöma gränssnitten mellan maskinerna, dokumentera detta och vi kan vid behov ta fram bruksanvisningen för helheten eller göra de kompletteringar som krävs.
   
 • CE-märkning och riskbedömningsbehov 

  Den som tillverkar en maskin ansvarar för att ta fram teknisk tillverkningsdokumentation som visar på att maskinen överensstämmer med tillämpliga krav i respektive produktdirektiv. Alla maskiner och utrustningar ska riskbedömas och riskbedömningarna ska dokumenteras och arkiveras. Genom AFRYs systematiska genomgång i maskinsäkerhetsplanen fastställs om maskinen eller utrustningen ska CE-märkas och vilka standarder som är applicerbara.
   

 • Ansvarsområden

  Genom att i ett tidigt skede fastställa tillverkaren tillika ansvarig som ska säkerställa att levererad maskin eller utrustning är säker vid användande och att den överensstämmer med gällande lagkrav undviker användaren att själv stå med ansvaret.  

  AFRY stöttar er i kravställning mot leverantörer och entreprenörer genom att hantera ansvarsfrågan redan i upphandlingsfasen.
   

 • Maskinsäkerhetsgenomgång

  AFRY stöttar med maskinsäkerhetsgenomgångar inom projekt eller i befintliga anläggningar. Vi har specialistkompetens inom maskinsäkerhet och tekniskt kunnande inom processindustrin, genom dessa kompetenser skapar vi lätt en översiktsbild, identifierar risker i era anläggningar, stöttar vid framtagandet av riskreducerande åtgärder och verifierar framtagna lösningar i ett maskinsäkerhetsperspektiv.
   

Maskinsäkerhetsplanen fungerar som ett stöd vid:
 • Upphandling  
 • Riskbedömning av maskiner (EN ISO 12100)  
 • Funktionssäkerhetsgenomgång  
 • CE-märkning  
 • Granskning av leverantörsdokumentation  
 • Kontroll av överensstämmelse mot gällande krav  
586_gettyimages-532029699 CE marking Machine Safety Construction workers orange overalls helmets white wall stairs
AFRYs maskinsäkerhetsplan skräddarsys efter kundens behov.
Mervärde Arrow pointing right
 • AFRY har fått mycket positiv feedback från våra kunder på de maskinsäkerhetsplaner vi levererat.
 • AFRYs specialister inom maskinsäkerhet tar fram maskinsäkerhetsplaner och utför fastställande av ansvarsområden avseende maskinsäkerhet, efterlevnad och CE-märkning.
 • Våra experter har hög teknisk specialistkompetens i kombination med djup förståelse för maskinsäkerhet. De är väl medvetna om ansvaret för maskinsäkerhet i industriella anläggningsprojekt och använder sin expertis för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas i enlighet med fastställda krav och tidplan.  
 • Med hjälp av AFRYs maskinsäkerhetsplan kan du vara säker på att maskinerna blir säkra och överensstämmer med kraven under hela livscykeln.  
   
Sara Nordling - Section Manager Operational Excellence North
Sara Nordling
Section Manager Operational Excellence North

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Sara Nordling

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
AFRY contact person generic image
Jenny Pyykkönen
Machine Safety Specialist

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jenny Pyykkönen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av