A brick apartment building with eight floors of white balconies

Bostad - Brf Stocken

Fuktsäkring av grund och totalrenovering av fasad

Brf Stocken i Sköndal anlitade AFRY som generalkonsult vid dränering, grundisolering samt yttre renovering av deras tre byggnader. Efter vidtagna åtgärder har fuktproblemen försvunnit, samtidigt som föreningen har sänkt sin energiförbrukning och fått bättre klimat i fastigheterna.

På grund av inläckage i källaren i tre flerbostadshus med byggår 1959 beställde Brf Stocken en fuktutredning av AFRY. Den visade fuktinträngning samt en dränering med dålig funktion, framför allt på grund av att dräneringens tekniska livslängd var uppnådd samt en del byggfel under nybyggnation av fastigheterna. En åtgärdsplan upprättades med syfte att förbättra fastigheternas dränering samt se över klimatet i källarvåningarna.

Sprickbildning och fukt i fasaden

Några år senare, efter avslutat dräneringsprojekt, upptäcktes sprickbildning i tegelfasaden på flertalet av föreningens byggnader samt kvarvarande fukt i fasaden efter regn. AFRY gjorde en utredning där det framgick att tegelfasaden saknade tillräckligt med infästningar sedan nybyggnation och att materialet i fasaden var defekt, vilket skapade förskjutningar och sprickbildning på grund av korrosion. Utredningen visade även att balkongerna och fönstren var i behov av en omfattande renovering alternativt utbyte. Totalt berördes 192 lägenheter och 6 lokaler.

Generalkonsult med många uppgifter

Som generalkonsult har AFRY ansvarat för projektering, projektledning och byggledning vid dränering och grundisolering, fasadrenovering, tegelomläggning, nya fönster och balkonger inom Brf Stocken.

I upphandlingsfasen ingick bland annat projektering av förfrågningsunderlag, utskick till entreprenörer, anbudsgenomgång med bostadsrättsföreningens styrelse samt kontraktsskrivning. Under genomförandeskedet ansvarade AFRY för byggprojektledning som omfattade regelbundna byggmöten med totalentreprenören, tekniska kontroller och ekonomisk uppföljning. AFRY stod även för besiktning och slutrapport.

En utmaning i dräneringsprojektet var att avståndet mellan berggrunden och husen var för litet, vilket gjorde att det hade skapats fickor där vatten samlades. Detta löstes med bergsågning samt montering av pumpbrunnar för avvattning runt källarväggarna.

Bättre klimat och lägre energiförbrukning

Dräneringen och grundisoleringen har medfört ett bättre klimat i källarvåningarna samt en lägre energiförbrukning. Det enda underhåll som krävs numera är spolning av dräneringsledningar. Inspektionsbrunnar har installerats för att underlätta kommande renoveringar och eventuella markarbeten. Dessutom har tillgängligheten till fastighetens skyddsrum förbättrats.

Nya fönster och renoverad fasad

Brf Stocken har även sänkt energiförbrukningen tack vare nya, tätare fönster samt korrekt fasadisolering. Idag har fastigheterna en väl fungerande fasadlösning som inte riskerar sprickbildning på grund av för få infästningar eller korrosiva material. Fasadens livslängd har förlängts och den kommer att klara flera omgångar av enklare underhåll utan att det krävs omfattande arbeten.

Citat från kund

Det var utvecklande och lärorikt att få följa AFRYs arbete. Med hjälp av deras utredningar fick vi klarhet i problemens orsak och omfattning. Jag är nöjd med resultatet och tycker att det var en fantastisk investering i föreningens fastigheter.

Håkan Rosén, styrelseordförande i Brf Stocken (2011–2022)

Faktaruta

Kund: HSB Brf Stocken, Sköndal

Objekt: Bostadsrättsförening

Projekt: Dränering, grundisolering och yttre renovering

Period: 2014–2015, 2018–2021

AFRYs roll: Generalkonsult

Kompetensområden: Besiktning, brandskydd/risk/säkerhet, byggkonstruktion, energieffektivisering

Generalkonsult med många uppgifter
AFRY kan bistå bostadsrättsföreningar med bland annat underhåll, renovering och energieffektivisering.

Kontakta Mattis Loosaar

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.