Digital solutions woman

Digitalisering är en transformativ kraft

Digitalisering är en transformativ kraft

För att lyckas med de hållbara målen är olika digitala lösningar en smart väg framåt för att skapa en mer hållbar och effektiv processindustri.

Digital solutions woman

Digitalisering är en transformativ kraft för industrin och många industriföretag ställer sig frågande till hur man ska satsa inom området. Var börjar vi för att skapa mest värde är en vanlig frågeställning. Samtidigt ställs många av dessa företag, inte minst inom processindustrin, inför utmaningar kring rådande klimatförändringar. För att lyckas med de hållbara målen är olika digitala lösningar en smart väg framåt för att skapa en mer hållbar och effektiv processindustri. Förändringen går snabbt och faktum är att det inte går att vänta, samtidigt som det är enklare än många tror att ta hjälp av digitala verktyg.

Tung processindustri inom papper och massa, kemi samt gruva, har stort fokus på att öka sin produktivitet och processtillgänglighet men samtidigt minska sina löpande kostnader, vilket ska ske i linje med hög säkerhet och med minimal miljöpåverkan. Jordens resurser är inte obegränsade och vi behöver alla agera, det gör att trycket och kraven från kunder och lagstiftare ökar kring hållbara lösningar. Digitala lösningar inom industriell produktion och affärsverksamhet, ofta benämnd Industry 4.0, öppnar inte bara nya möjligheter för industrin till att förbättra sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv, dagens digitala verktygslåda leder även till en ökad lönsamhet.

Snabb utveckling

Dagens digitala verktygslåda för industrin har stor potential att vara en väldigt central del av lösningen för industrins behov idag och i framtiden. Många industrier kan idag skapa stora värden med relativt enkla medel och med förhållandevis små investeringar. En stor utmaning är dock den digitala omställningens snabba utvecklingstakt. Investeringarna i Industri 4.0 förväntas till exempel att växa med över 30% årligen (!) de kommande åren, en tillväxttakt som gör att industrier som inte agerar i tid riskerar att hamna på efterkälken och därmed får svårt att konkurrera med de som legat i framkant och agerat i tid.


Tekniker och vägen dit

Diskussioner kring industriell digitalisering sker ofta utifrån ett fokus på teknik. Avancerade teknologier så som artificiell intelligens, machine learning och virtual reality hamnar ofta i fokus. Tekniker som dessa utvecklas i rasande fart och öppnar upp för många intressanta möjligheter. Inom AFRY har vi tittat på vilka värden som typiska kunder inom processindustrin kan addera genom digitala verktyg och lösningar. Notera dock att teknologier och arbetssätt, som används för dessa exempel kan kopieras till andra områden och industrier och är därmed inte knutna till just de exemplifierade områdena.

Hur tar vi oss dit?

Det finns med andra ord stora värden att hämta till relativt rimliga kostnader för industrier som väljer att investera i digitala lösningar. Faktum är att med tanke på den mycket kraftiga tillväxten som sker inom industriell digitalisering innebär det att företag som inte väljer att göra sig digitalt redo kommer att vara mindre lönsamma än de företag som väljer att vara med på den digitala resan i tidigt skede. Inom processindustrin kan det skilja sig avsevärt kring dessa val – där vissa inte har börjat sin digitala resa medan andra har gjort arbetet väl och kan börja skörda frukterna sitt arbete och investeringar. Det är dock viktigt att komma ihåg att det oftast inte räcker med att göra isolerade ”proof of concept” utan att ta hänsyn till helheten, då dessa tenderar att förbli just ”proof of concept”. Det räcker alltså inte med att göra en isolerad insats för att exempelvis förbättra ett processteg i en fabrik och tro att denna lösning med lätthet kommer att överleva på sikt eller att lösningen, som sådan, går att skala upp till flera processteg på ett enkelt sätt. Många väljer dock att börja där för att se tänkbara värden, vilket är fullt möjligt. Det kan till och med vara ett bra sätt att övertyga sig om nyttan, men ofta ligger den en önskan i att lösningen blir en integrerad del av driften för att därefter kunna kopieras till ett annat processavsnitt – men då tar det lite stopp. Det sker ofta på grund av att de underliggande systemen och systemarkitekturen inte är byggd för att hantera detta. Att börja i fel ände kan med andra ord göra det onödigt komplicerat utifrån ett långsiktigt mer hållbart perspektiv.

drone footage from above of curvy road among colorful trees

- Befintlig processutrustning

En relativt enkel lösning är att uppdatera befintlig processutrustning. Som ett exempel för ett massabruk gjordes en lösning för en befintlig äldre flishugg, en utrustning som används för att hugga ner ved till flis för användning i massaprocessen. Utrustningen består av roterande knivar som behöver bytas med vissa intervall. Genom att koppla upp denna utrustning mot en molnlösning kunde underhållet synliggöras på ett nytt sätt och därmed kunde skillnad mellan skiftlag minskas, vilket i sin tur årligen sparade uppskattningsvis 50 000-100 000 kronor. Det intressanta är att en investering för att skapa en sådan lösning kan återbetalas på mindre än ett år (beroende på utgångsläget).

- Optimerad produktion

En annan smart lösning för ett massabruk rör optimering av kokare. I kokaren blandas flis med kokkemikalier som kemiskt bryter ner och löser ut lignin ut flisen. Ett problem är att råvaran inte har en konstant kemisk sammansättning. Genom att använda dataanalys kunde processen optimeras och mängden kvarvarande lignin (s.k. Kappanummer) förutses. Detta ger flera fördelar såsom högre kvalitet och sänkta kostnader. En lösning som denna kan spara uppskattningsvis 5-10 miljoner kronor årligen med en avbetalningstid för investeringen på mindre än ett år.

- Synliggörande av miljödata

En annan smart lösning rör synliggörande av miljödata inom gruvindustrin. Det ställs krav på gruvföretag att både kunna redovisa och långtidslagring miljödata från många olika källor (internt och externt). Data finns, men är ofta väldigt utspridd, och många gruvföretag saknar centrala system som kan samla in och kan hantera denna typ av information. För att synliggöra information krävs också ofta manuellt arbete från ingenjörer. Genom att skapa en mobil lösning för datainsamling tillsammans med smarta sensorer och integration mellan befintliga system så kunde detta lösas och en översikt av miljöpåverkan kunde skapas. Samtidigt minskade behovet av manuellt arbete och långtidslagringen av data kunde lösas. Därmed synliggjordes data samtidigt som pengar löpande kunde sparas.

- Pumpstation

Ytterligare ett annat exempel rör en investering i en ny pumpstation för tung processindustri. Genom simulering av olika flödesscenarier kunde processlösningen förenklas genom att investering i ett optimalt antal pumpar. Denna lösning innebar att cirka 200 000 kr kunde sparas årligen under pumpstationens livstid samtidigt som investeringen av utredningen betalade sig på fem år.

Balansera komplexitet och effekt

Vad är då bästa tillvägagångssättet för att balansera komplexitet och effekten vid olika digitala åtgärder - vilka är de lågt hängande frukterna? Vilken leverantör och lösning ska man välja? Hur ska det kunna genomföras samtidigt som en effektiv produktion dagligen skall bedrivas? På vissa håll finns säkert en utmaning i att finna rätt kompetenser för att driva den här typen av projekt. Det är just dessa frågor som vi på AFRY diskuterar och hjälper våra kunder med varje dag. Vi tar avstamp i kundens processer och arbetar med att hjälpa våra kunder inom processindustrin att bedöma deras nuläge och tillsammans med dem klargöra målbilden genom att ta fram färdplaner, för att både kunna ta fram fler värdeskapande delar och utveckla systemarkitekturen. Det handlar ofta inte om bara teknik, utan arbetssätt och kultur som allt sammantaget är nödvändiga inkluderade delar. En framgångsrik färdplan inkluderar därför informationssystem, resurser, organisation och kultur samt en systematisk syn på att gå från nuläge till önskat läge så effektivt som möjligt med skapande av värden parallellt.


En typisk färdplan skapar värden snabbt

Ofta skapar en digital färdplan snabbt värden för kunden. Dels genom att blir det tydligt att investeringar man gör är rätt och att de aktiviteter man driver ligger rätt i tiden. Dels skapas tidigt en bättre synlighet av information, som ofta finns tillgänglig på något sätt, hos någon i organisationen som har tillgång eller kan ta ut en rapport ur ett system, men allt detta tar tid - beslut och åtgärder utförs med en fördröjning. Informationen kan därmed tyckas vara tillgänglig i teorin, men är ofta inte tillräckligt tillgänglig i praktiken.


Förstå information för att ligga steget före

I nästa fas i färdplanen skapas bättre förståelse för informationen, vilket gör att rätt beslut kan tas i realtid. Genom att ha tillgång till information om produktion eller produkten och förståelse finns kan vi agera snabbare och mer proaktivt. När sedan systemen, organisationen, resurserna och kulturen är redo kan vi börja prediktera vad som kommer att ske innan det sker. Det som är mest spännande är att vi kan börja göra detta strukturerat, om och om igen för process efter process. På så vis skapas lösningar som de exempel ovan, lösningar som är baserade på ett system och en organisation som håller över tiden och som kan byggas ut med fler och fler lösningar som skapar mer och mer värden. Sammanfattningsvis finns det stora värden att skapa för tung processindustri genom att arbeta med industriell digitalisering. Vägen kan delvis vara komplicerad och det finns mycket att ta hänsyn till, men en saker är säker: Industriell digitalisering kommer att ske, den kommer påverka oss alla och den kommer att ske mycket snabbt så låt oss tillsammans dra nytta av denna transformation.

Kontakt

Fabian Lyman - Head of Sales, Digital Services

Fabian Lyman

Head of Sales, Digital Services

Kontakta Fabian Lyman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av