SCM Purchasing man calculating on calculator

Inköp

Vi kan hjälpa er att effektivisera ert inköpsarbete

För att en organisation ska nå sin fulla potential är det viktigt med en väl struktuerad inköpsavdelning. Med rätt kunskap och kontroll är det möjligt att öka värdet genom att reducera kostnader och risker.

Oavsett om ni vill genomföra förbättringar eller behöver fatta större beslut kan strategiska tillvägagångssätt appliceras så att rätt anpassningar kan göras. För att ta dessa beslut krävs förståelse för leverantörsstruktur och marknad, hur era behov ska definieras, hur förhandlingar ska genomföras och hur ni underhåller era relationer på bästa sätt. Som konsult och rådgivare erbjuder AFRY den heltäckande kunskap som krävs för beslut, från förberedelser till implementering.

Man with black beard sitting on a yellow sofa with computer in lap

Uppnå hållbarhet och framgång inom era leverantörskedjor

Vårt team består av inköpsrådgivare med gedigen erfarenhet och kompetens som ständigt arbetar med att anpassa och utveckla dynamiska inköpsstrategier för att hjälpa våra kunder att uppnå hållbarhet och framgång inom sina leverantörskedjor.

Skapa långvariga relationer

Vi är övertygade om att tydlig kommunikation, transparens och ansvar är avgörande faktorer för att skapa långvariga och framgångsrika relationer i hela leverantörskedjan.

Med vår heltäckande kunskap och expertis inom inköp kan AFRY hjälpa företag att fatta informativa, väl avvägda beslut från förberedelser till implementering. Vårt engagemang ligger i att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter våra kunders unika behov och hjälper dem att uppnå sina mål på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt.

Woman watering plants on a roof

Läs mer om våra erbjudanden och användbara tjänster inom inköpsområdet:

Inköpsanalys Arrow pointing right

Inköpsanalys är en viktig och mycket användbar tjänst inom inköpsområdet.

Tillsammans med er undersöker vi ert företags inköpsprocess och inköpsdata för att identifiera möjliga förbättringsområden. Vi identifierar ineffektiva processer, ser över kostnadsbesparingar och kan förbättra era leverantörsrelation

Dagens utmaningar inom industrin

Då de flesta företag och verksamheter spenderar en betydande del av sin omsättning på produkter och tjänster, så har alla störningar i leveranskedjan en direkt inverkan på er lönsamhet. Det är där inköpsanalysen kan vara ett stöd. Inköpsanalys är en metod för att genomlysa inköpsfunktionen i verksamheten och hitta möjligheter för att säkerställa att de är korrekta, fullständiga och effektiva.

Erbjudande och utförande

Tillsammans med er genomför vi en workshop för att identifiera avvikelser mellan er nuvarande situation och var ni strävar efter att vara utifrån er övergripande strategi. Vi identifierar möjligheten att forma och effektivisera inköpsverksamheten så som: • Policy och rutiner • “Köpa-Tillverka” - beslut • Riskanalyser • Kategoristyrning • Leverantörssamverkan • Leverantörsprestationer • Kostnadskontroll Vi hjälper till att prioritera åtgärder så att ni snabbt tar er framåt

Förväntat resultat

Resultatet är en effektiv, proaktiv och professionell inköpsverksamhet som bidrar till verksamhetens resultat och framgång.

 

Sludge management

Fördelarna med en inköpsanalys:

 • Den ger en översiktlig bild av företagets inköpsverksamhet och dess kostnader. Detta är till stöd när det gäller att upptäcka ineffektiva inköpsprocesser eller områden där det finns möjlighet att göra besparingar.
   
 •  Identifiera leverantörer som inte uppfyller uppställda krav för de KPI:er som är viktiga för verksamheten. Genom att utveckla SRM-arbetet med dessa leverantörer kan verksamheten effektiviseras och öka sin konkurrenskraft.
   
 • Vi kan hjälpa till att optimera företagets lagerhållning. Genom våra analyser av er inköpsdata kan vi upptäcka områden där inköpsvolymen inte är optimal som leder till att lagerhållningen är för hög eller för låg. Genom att ha koll på inköpsvolymen så kan ni minska era kostnader och förbättra leveranstider.

Ladda ner Inköpsanalys i pdf-format

Kategoristyrning  Arrow pointing right

Vi hjälper er att få en strategisk kontroll över er Spend.

Med kategoristyrning organiserar vi inköpen efter kategorier för att få en bättre överblick över inköpsverksamheten.

Dagens utmaningar inom industrin

Kategoristyrning är idag en etablerad metod i många inköpsorganisationer, till stor del ett resultat av ökade krav på en strategisk inköpsfunktion som ger tydliga resultat. Det är mycket viktigt att fokusera på rätt saker som att reducera kostnader, minimera risker, säkra tillgång och att främja innovation. Tillsammans med ökad effektivitet kommer det att skapa en starkare konkurrensposition för företaget.

Erbjudande och utförande

Kategoristyrning är ett strategiskt tillvägagångssätt som organiserar inköpsresurser för att fokusera på specifika kostnadsområden. Detta gör det möjligt att genomföra djupgående marknadsanalyser för att fullt ut kunna utnyttja sina inköpsbeslut och skapa värde för hela företaget eller organisationen.

Spendanalys

Genom en spendanalys använder vi verktyg och modeller för initiering, planering och analys. Vi stöttar er också i hur ni implementerar era kategoristrategier genom en steg för steg-process för implementering och användning av kategoristyrning.

Vi analyserar komplexa inköpssituationer och utvecklar innovativa och kreativa lösningar för upphandling och arbete på ett effektivt och tvärfunktionellt sätt.

Förväntat resultat

Att tillämpa kategoristyrning vid upphandlingar gynnar organisationer genom att tillhandahålla en metod för att minska kostnaderna för inköp av varor och tjänster, minska risken i leveranskedjan, öka det totala värdet från leverantörsportföljen och få tillgång till mer innovation från leverantörerna.

woman holding an Ipad touch the screen with her finger out in the garden

Fördelar med kategoristyrning:

 • Genom att organisera inköpen efter kategorier kan ni få en bättre översikt över inköpsverksamheten och dess kostnader. Detta kan vara till hjälp för er när det gäller att upptäcka möjligheter till kostnadsbesparingar och förbättrad effektivitet.
   
 • Kategoristyrning kan även ge er en bättre överblick över leverantörer inom varje kategori. Genom att ha en tydlig bild av leverantörer och deras prestationer kan ni förhandla fram bättre avtal och därmed spara pengar.
   
 • En kategoristyrning kan också hjälpa er att identifiera områden där det finns möjlighet att standardisera inköpen. Genom att standardisera inköpen kan ni minska kostnader och öka effektiviteten, samtidigt som ni bibehåller kvaliteten. 

Ladda ner Kategoristyrning i pfd-format

Leverantörssamverkan  Arrow pointing right

Leverantörssamverkan, SRM, minimerar risker, ökar värdet och skapar möjligheter till innovation.

Med tjänsten Leverantörssamverkan hjälper vi er att förbättra era relationer med leverantörer och därmed ditt företags resultat. Samarbete och goda relationer med leverantörer leder till bättre förståelse och med det bättre leveranser, kvalitet, innovation och hur ni hanterar risker.

Dagens utmaningar inom industrin

Inköpsverksamhetens betydelse inom företag och organisationer har stärkts betydligt under de senaste decennierna och på en konkurrensutsatt marknad kommer förväntningarna om hög prestanda att fortsätta öka. Som en konsekvens måste vi ha en pålitlig leverantörsportfölj som kan möta våra förväntningar både idag och i framtiden.

Erbjudande och utförande

Med en metod som innefattar förberedelse, implementering, övervakning och uppföljning samt leverantörsavveckling kan vi stödja er organisation under hela SRM-processen. Tillsammans fastställer vi vad som är viktigt när det gäller bedömning och urval av leverantörer, samt information om vilka arbetsmetoder som bör användas. Vi skapar strukturen för hur ni följer upp leverantörernas resultat och hur ni kan skapa, upprätthålla eller utveckla ett bra samarbete med dem.

Vi använder verktyg som:

• Finansiella analyser

• Kostnadsanalyser

• Riskanalyser

Förväntat resultat

En högpresterande leverantörsportfölj som motsvarar era organisationsmål. Ni kommer att ha/få kontroll över era utmaningar gällande kostnadsminskning och risk samt kunskap om hur ni planerar och agerar därefter.

Mentorskapsprogram

Fördelar med leverantörssamverkan

Det finns mycket att vinna på att båda parter förstår varandra. Leverantörssamverkan och leveranssäkerhet hänger ihop.

 • Ett nära samarbete bygger på tillit och förtroende. Om eventuella problem uppstår i leveranskedjan kommer ni snabbare kunna hantera dem om ni har en god relation med leverantören.
   
 • Genom att arbeta tillsammans med era leverantörer kan ni även identifiera områden där ni kan samarbeta om exempelvis innovation och utveckling.
   
 • Ett gott samarbete med leverantörer bidrar också till  bättre överblick över deras kostnader och därmed kan ni förhandla fram bättre priser.

Ladda ner Leverantörssamverkan som PDF

Outsourcing  Arrow pointing right

Fokusera på er kärnverksamhet och öka er konkurrenskraft.

Outsourcing innebär att man överlåter en eller flera av företagets funktioner eller processer till en extern leverantör.

Dagens utmaningar inom industrin

Att outsourca delar av sin verksamhet är en etablerad strategi som många företag och organisationer använder sig av för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och på så vis möjliggöra lägre kostnader och ökad flexibilitet.

Den här typen av upphandling är ofta komplex med överflyttning av personal, utrustning, lokaler och inte att förglömma går även delar av kunskap och erfarenhet förlorade.

Gör vi inte rätt från början, kan det bli en olönsam affär med negativ inverkan på leverans och på verksamheten i sin helhet.

Erbjudande och utförande

Baserat på ett “Köpa-Tillverka-beslut", kommer vi att guida er genom hela processen ur ett kommersiellt perspektiv, från förberedelse till slutförande av ett kontrakt.

Strategy Meeting, Packaging
Vi kan stötta er med:

• Projektledning

• Definition av kravspecifikation

• Marknadsanalys

• RFx-processen

• Utvärdering av anbud

• Förhandlingar

• Innehåll i ett Service Level Agreement (SLA)

• Tillgång till innovation

Förväntat resultat

En framgångsrik outsourcing adderar värden så som:

• Minskade och transparenta kostnader

• Högre kunskapsnivå

• Reducering av risker

• Mer tid för kärnverksamheten

• Högre effektivitet

• Flexibilitet

• Tillgänglighet

• Konkurrenskraft

Man sitting on a ladder surrounded by blue sky

Några fördelar med outsourcing.

 • Genom att outsourca vissa funktioner eller processer kan företaget spara tid och pengar och fokusera på sina kärnverksamheter vilket bidrar till att öka företagets effektivitet och produktivitet.
   
 • En annan fördel med outsourcing är att ni kan få tillgång till specialistkompetenser som företaget självt kanske inte har. Genom att anlita en extern leverantör med specialkompetens kan företaget få tillgång till den senaste tekniken och innovationerna inom det området.
   
 • Outsourcing kan också bidra till att minska risken för företaget genom att överlåta vissa funktioner eller processer till en extern leverantör. Detta kan bidra till att minska risken för exempelvis tekniska problem eller personalfrågor.

Ladda ner Outsourcing i PDF-format

Produktblad Arrow pointing right

Produktblad Inköp

Här hittar du alla våra produktblad inom Inköp som pdf-filer. Ladda ner produktbladen, eller kontakta oss direkt så berättar vi gärna mer.

Inköpsanalalys

Vill du optimera din inköpsverksamhet och öka din lönsamhet? Då kan du dra nytta av vår inköpsanalys, en tjänst som hjälper dig att analysera och förbättra din inköpsfunktion.

Kategoristyrning

Behöver du hjälp med att identifiera och prioritera fokusområden som skapar värde för din organisation? Ta del av vår tjänst inom kategoristyrning, en metod som hjälper dig att analysera och förbättra din inköpsfunktion på ett strategiskt och systematiskt sätt.

Leverantörssamverkan

Vill du ha en pålitlig och högpresterande leverantörsportfölj som möter dina förväntningar både idag och i framtiden? Då kan du dra nytta av vår tjänst inom SRM (Supplier Relationship Management), en metod som hjälper dig att stödja och utveckla dina leverantörsrelationer.

Outsourcing

Outsourcing är en strategi som kan hjälpa dig att fokusera på din kärnverksamhet och spara kostnader och tid. Det är också en komplex process som kräver noggrann planering och uppföljning. Vi kan hjälpa dig att outsourca delar av din verksamhet på ett framgångsrikt sätt, från förberedelse till kontraktsskrivning.

Smiling woman in lomg curley hair talking to a man

Eva Liv - Section Manager Supply Chain Management, Malmö

Eva Liv

Section Manager Supply Chain Management, Malmö

Kontakta Eva Liv

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Erik Fahlén - Section Manager, Supply Chain Management, Stockholm

Erik Fahlén

Section Manager, Supply Chain Management, Stockholm

Kontakta Erik Fahlén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Bengt Hillemyr - Section Manager Supply Chain Management, Göteborg

Bengt Hillemyr

Section Manager Supply Chain Management, Göteborg

Kontakta Bengt Hillemyr

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar

Du kanske också är intresserad av