Paper rolls

Biobaserad industri

Biobaserad industri erbjuder hundratals möjligheter att skapa värde på de biobaserade marknaderna

Biobaserad industri kommer att ha en nyckelroll i övergången till att använda förnybara råvaror och mildra klimatförändringarna.

AFRY har haft en ledande position inom rådgivning, design och implementering av storskaliga biomassaförädlingsprojekt i mer än sex decennier, globalt. Vår kundbas sträcker sig från nystartade företag till världsledande varumärken. Genom vårt expert- och ingenjörsutbud får kunder tillgång till övergripande rådgivningstjänster, världsledande teknisk design och hjälp med att implementera investeringar.

Omställningen mot biobaserad industri visar vägen mot mer hållbara industrier

Övergången mot biobaserad industri sätter ramarna för ersättning av fossilbaserade material med biobaserade material. Klimatförändringar, miljöhänsyn, ett övergripande behov av resurseffektivitet och bristen på naturresurser driver samhället och företagen att leta efter förnybara, icke-fossila råvaror och cirkulära lösningar.

Biokemikalier, biobränslen, bioplaster, nya biomaterial och textilier, träprodukter, massa och all papper och kartong, är några exempel på produkter från våra kunders verksamhet inom bioindustri.

Biobaserade lösningar erbjuder oändliga möjligheter men kräver också ökade investeringar från industrisektorn. Den pågående tekniska utvecklingen kommer ytterligare att möjliggöra många banbrytande biobaserade produkter från rester och sidoströmmar. Dessa produkter kommer att ha alla egenskaper vi nu letar efter i fossilbaserade material, men utan koldioxidavtryck.

Vi ger kunderna tillgång till bästa tänkbara rådgivningstjänster och strategisk insikt i kombination med fullskaliga erbjudanden inom projektutveckling och projektimplementering. Som en del av AFRY stöds vårt team av 19 000 ingenjörer, designers och rådgivare inom infrastruktur, industri och energi. Experter som ligger i framkant inom teknik och bidrar med en kollektiv expertis som spänner över både industrier och geografier.

Digitalisering är en viktig faktor för denna bransch. Hela värdekedjan, från råvarumarknaden till slutanvändarmarknaden, kommer att digitaliseras. Digitaliseringsnivåer kan integreras i en gemensam plattform inklusive alla datakällor från tekniska data till operativa data och informationstekniska data.

När traditionella branschgränser suddas ut skapar det nya sätt att skörda synergier och nya sätt att tänka som utmanar status quo. AFRY erbjuder en bred och djup portfölj över branscher och geografier som vi kan använda till att ge kunder tillgång till unik insikt och expertis.

Vi hjälper kunder att nå den fulla potentialen av biobaserade lösningar.

Lisa

Övergången till biobaserad industri med Lisa Vedin

Möt Lisa Vedin, Head of Process Industries i Sverige, och lyssna på hennes tankar kring den pågående transformationen mot biobaserad industri och utvecklingen inom cirkulär ekonomi.

Biobaserad industri och cirkulära lösningar skapar en ny spelplan

Att utnyttja biobaserade lösningars fulla potential kommer att spela en viktig roll för att mildra klimatförändringarna. En radikal förbättring av den totala resurseffektiviteten genom att minimera avfall och maximera värdet av både fossilintensiva och biobaserade material kommer att vara nyckeln till en hållbar framtid. För att lyckas måste vi öka takten och arbeta tillsammans mellan branscher om nästa stora språng inom innovation, design och implementering av cirkulära lösningar.

Med kollektiv handling kan vi övergå till förnyelsebara material, biobaserade alternativ och cirkulära lösningar som möjliggör en bra framtid för kommande generationer.

Bioindustry recycling

Vårt hållbarhetsåtagande

AFRYs uppdrag är att påskynda övergången till ett hållbart samhälle. Inom bioindustrin hjälper vi till att modernisera och anpassa industrin till ökad hållbarhet och ekonomisk produktivitet. Vi kan bidra till förbättrad energieffektivitet, effektiv och cirkulär resursanvändning, diversifiering, teknisk uppgradering och innovation. Vi utvecklar miljövänlig teknik, industriella processer, förbättrad hälsa och säkerhet. Vi bidrar till effektivare vattenanvändning och cirkulära vattenflöden inom industrin. Vi bidrar till miljövänlig hantering av kemikalier och avfall och minskade utsläpp till luft, vatten och mark. Genom våra uppdrag kan vi främja hållbar skogsförvaltning.

Vattenbrist är en global fråga som är relaterad till klimatförändringar och för att göra bioindustrisektorn ännu mer hållbar, är vi engagerade i att tillhandahålla lösningar för att minska massaindustrins vattenanvändning i befintliga anläggningar. Vissa med mer än 20%.

Med vårt hållbarhetsåtagande tar AFRY tillsammans med hela processindustrisektorn och våra kunder ett steg närmare FN: s hållbarhetsmål.

Vanliga frågor

Vad betyder Bioindustri? Arrow pointing right

Bioindustri kombinerar skogsindustrin med nya biomassakällor samt traditionell massa- och pappersindustri med avancerade biolösningar.

Här är några exempel på slutprodukterna från de bioindustrirelaterade kunderna vi hjälper globalt:

 • Biokemikalier, biobränslen, bioplaster, nya biomaterial och textilier, träprodukter, massa, pappers- och kartongkvaliteter, mjukpappers- och hygienprodukter.
 • AFRYs erbjudande för bioindustri inkluderar rådgivning, teknik och tjänster inom projektimplementering för att identifiera, utvärdera och implementera förnybara biomassabaserade investeringsalternativ och projekt.
 • AFRY har en unik förståelse för hela värdekedjan för biomassa - från råvaror till slutprodukter. Projekten AFRY designar och implementerar är säkra, energi- och resurseffektiva lösningar som uppfyller stränga miljöstandarder.
Vad är skillnaden mellan bioindustri, bioteknik och bioekonomi? Arrow pointing right

Bioindustri är ett paraplybegrepp för industrier som producerar biobaserade slutprodukter genom olika tekniker som kan utvinna fullt värde av biomassa och alla dess sidoströmmar.

Bioteknik använder biologiska system, levande organismer eller delar av detta för att utveckla eller skapa olika produkter.

Bioekonomi avser en ekonomi som är beroende av förnybara naturresurser för att producera mat, energi, produkter och tjänster.

Läs artikeln: Bioeconomy - the new normal Cepis ordförande, Ignazio Capuano och AFRYs egen VD, Jonas Gustavsson, diskuterar sina perspektiv på den framväxande bioekonomin.

Hur stöder AFRY övergången till en hållbar bioindustri? Arrow pointing right

Vi har många kunder som redan arbetar inom bioindustrin och producerar olika slutprodukter från förnybar biomassa. Nya produkter, nya innovationer, ny teknik och nya attraktiva möjligheter uppstår dock ständigt inom bioindustrin.

Vi rekommenderar kunder som går in i bioindustrisektorn de möjligheter de har, och utformar och implementerar säkra och resurseffektiva enheter och projekt för dem. För de kunder som redan finns i den här branschen, kan vi hjälpa till att ompröva eller ompositionera vägen framåt, ge råd om att komma in i nya produktsegment eller till exempel bygga om eller uppgradera sina nuvarande produktionsenheter för att förbättra den totala resurseffektiviteten och hållbarheten.

Läs vår nyhetsartikel: AFRY accelerates the transition in Bioindustry

Varför är bioindustrin viktigt för att hantera klimatförändringar? Arrow pointing right

Att utnyttja bioindustrins fulla potential kommer att spela en grundläggande roll för att mildra klimatförändringarna. Vi kan ersätta många av de fossilbaserade produkterna vi använder i vårt dagliga liv med biobaserade alternativ. De biobaserade produkterna orsakar lägre koldioxidutsläpp och hjälper oss att minska vårt koldioxidavtryck, vilket är viktigt för att uppfylla klimatförändringsmålen. Biobaserade produkter kan också inneha förbättrade funktioner och bättre återvinningsbarhet.

Bioindustri är en del av ekvationen för att ta itu med klimatförändringarna. Vi kan dock inte ersätta alla fossiler med en bioindustriell lösning. En radikal förbättring av den totala resurseffektiviteten genom att minimera avfall och maximera värdet av både fossilintensiva och biobaserade material kommer att vara nyckeln till en hållbar framtid. För att lyckas behöver vi öka takten och arbeta tillsammans mellan branscher. Härigenom finns möjligheter att samarbeta kring nästa stora språng inom innovation, design och implementering av cirkulära lösningar.

Vi erbjuder innovativa och hållbara lösningar för alla sektorer

Biobaserade produkter

 • Biodrivmedel
 • Biogas
 • Biokemikalier inkl. tallolja
 • Bioplast
 • Biomaterial inkl. biokomposit, lignin, nanocellulosa

Massa, Papper, och Trä

 • Massa
 • Board
 • Förpackning
 • Papper
 • Hygienprodukter
 • Textilier
 • Träprodukter

Resurser

 • Trä och biomassa
 • Smart skogsbruk
 • Återvinning och återvunnen pappersfiber

Bioindustriell övergång leder vägen mot mer hållbara industrier

Övergången mot biobaserad industri sätter ramen för fossilbaserade materialersättningar med biobaserade material. Klimatförändringar, miljöhänsyn, ett övergripande behov av resurseffektivitet och bristen på naturresurser driver samhället och företagen att leta efter förnybara, icke-fossila råvaror och cirkulära lösningar.

Biokemikalier, biobränslen, bioplaster, nya biomaterial och textilier, träprodukter, massa och alla pappers- och kartongkvaliteter är några exempel på slutprodukter från de bioindustrirelaterade kunder som vi arbetar med globalt.