a pond surrounded by trees and people

Klimatanpassning

Vårt erbjudande inom klimatanpassning

Klimatet förändras, och effekterna är tydliga världen över. I Sverige mest märkbart genom ökat extremväder, varmare temperaturer, torka, översvämningar, skyfall, stormar, jordskred, höjda vattennivåer och etablering av invasiva arter.

Klimatanpassning för ett klimat i förändring

Den viktigaste insatsen är att minska utsläppen på kort och lång sikt, att ställa om till förnybara energikällor och transportmedel, hitta nya lösningar och förändra såväl beteenden som förutsättningar i infrastruktur.

För att möta effekterna, rusta och klimatanpassa samhället och därmed minska sårbarheten för morgondagens klimat, finns flera möjligheter för offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner.

AFRY erbjuder klimatriskinventering, analys, plan och implementering, utifrån bred expertis och lång erfarenhet av arbete med kommuner, fastigheter, infrastruktur, energi och industri.

Så här kommer du igång

Klimatriskanalys

AFRYs tjänst Klimatriskanalys är det första naturliga steget i ditt arbete med att möta klimatrelaterade risker i din verksamhet. Den ger underlag för att du lättare ska kunna prioritera och hitta fram till rätt åtgärder. Vår metod med en gemensam workshop ger dig dessutom möjlighet att höja din organisations kunskapsnivå i klimatrelaterade frågor.

1790_afry_makingfuture0898.jpg
Klimatanalys och workshop ger värdefullt underlag
Läs mer och få kontakt.

Finansiering

En del av utmaningen med klimatanpassning är finansiering av arbetet. Våra experter hjälper dig att skriva en projektplan, söka medel för dina åtgärder och stötta under hela projektet.

group of people walking in the city
Gör framtidens städer klimatanpassade
Läs mer och ladda ner vår guide till extern finansiering.

Några av våra fördjupade analystjänster

Skyfallsplanering Arrow pointing right
Swan standing on a rock in the water, old bridge in the background

Skyfallsplanering och övriga tjänster inom dagvatten och översvämningsskydd

Ett stort antal stadsområden i olika delar av världen har fallit offer för svåra översvämningar de senaste åren. För att klara klimatförändringen måste både kommuner och industrier öka sin motståndskraft för att bli bättre på att hantera dagvatten såväl som översvämningar.

Lagstiftningen när det gäller dagvattenhantering utvecklas konstant och ställer nya krav på kommunerna.

Skredriskanalys Arrow pointing right
geoteknik

Skredriskanalys och andra tjänster inom geoteknik

Geotekniska undersökningar och skredriskanalyser är avgörande för kommuner och städers klimatanpassning. De ger insikt om markens stabilitet och risken för skred, vilket är viktigt för att identifiera och hantera hot mot infrastruktur och befolkning vid klimatförändringar som ökad nederbörd och översvämningar.

Jordens komplexa egenskaper ställer höga krav på vilka processer som kommer krävas och åtgärder som måste vidtas för att möta förändrignar i vårt klimat. Med tillförlitliga markundersökningar kan vi ta fram underlag och riskanalyser för de anpassningar behöver göras.

Jordartsanalyser Arrow pointing right
torr jord

Jordartsanalyser och andra laboratorietjänster

Att förstå jordarternas sammansättning är avgörande för stadens klimatanpassning. Det påverkar dränering, stabilitet och risken för översvämningar samt möjligheterna till grönområden och hållbar infrastruktur. Genom noggranna analyser kan man planera förändringar som minskar riskerna och främjar stadens långsiktiga hållbarhet.

AFRY har två geotekniska laboratorier ett i Luleå och ett i Göteborg. Vi genomför geotekniska laboratorieundersökningar av högsta kvalitet där vi undersöker och beskriver jordens sammansättning samt tar fram hållfasthets- och deformationsegenskape

Luft-, vatten och mijömodellering Arrow pointing right
Reflection of a bridge on calm water

Klimatriskmodellering av luft-, vatten- och mijö

Luft, vatten och miljömodellering är avgörande för städers klimatanpassning. Genom avancerade metoder kan vi förutse och minimera utsläpp och buller från industrier och byggnation. Genom att skapa olika scenarier kan vi identifiera miljöhot och optimera miljöskyddet. 3D-modellering hjälper oss att bedöma effekterna av utsläpp och planera för hållbar markanvändning, särskilt i komplexa vattenmiljöer som stora sjöar och kustområden.

På AFRY använder vi avancerad modellering som ett verktyg för att ta fram korrekta underlag för beslutsfattande.

flood under a bridge in Malmö
Stor oro för klimatförändringar
Opinionsundersökning om klimatanpassning och klimatomställning i åtta svenska tillväxtstäder.
City in the background and a man bicycling on a bridge
Vi formar framtidens städer
Framtida städer är klimatneutrala. De ska utformas och drivas utan att riskera framtida generationers tillgång till naturen och dess resurser.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY

Kontakta oss

Maja Manner - Sustainable Urban Development Expert

Maja Manner

Hållbarhetsstrateg

Kontakta Maja Manner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.