Nuclear power plant on shoreline at dusk

Kärnkraft

Pionjärer inom rådgivning för kärnkraftsindustrin sedan 1950-talet

Vi har samarbetat med kärnkraftsindustrin sedan start och genomfört framgångsrika projekt i allt från fullserviceuppdrag till mycket specialiserade detaljer. Vårt fokus har alltid legat på att öka utnyttjandegraden, förbättra driftsäkerheten och höja säkerhetsnivån på anläggningarna.

Våra oberoende experter kombinerar djup teknisk detaljkunskap från flera decenniers erfarenhet med nytänkande och marknadskunskap för att kunna leverera framgångsrika projekt inom kärnkraftområdet. Vårt erbjudande innehåller strategisk rådgivning, detaljlösningar och expertkunskap. De partnerskap och samverkansavtal vi har med våra kunder visar på det förtroende som finns för våra medarbetare och för kvaliteten på de tjänster och lösningar som vi levererar.

Vi stöttar dig genom hela projektets livscykel i alla relevanta aspekter - allt från säkerhet och tekniska lösningar till ekonomi - och tillgodoser en rad olika komplicerade kundbehov inom bland annat strategisk rådgivning, licensiering, konstruktion, drift och avveckling.

Vi är kända för att leverera den högsta servicenivån och bidrar med omfattande lokal förståelse och internationell expertis som sträcker sig 40 år tillbaka. Som stabil partner tror vi på ett långsiktigt och öppet samarbete med våra kunder och partners som bygger på tillit och trovärdighet.

Cutaway view of simplified SMR visualization showing the power configuration
SMR och energiomställningen
AFRY och Setterwalls höll ett webbinarium under 2023 där det diskuterades hur förutsättningarna för ny kärnkraft i Sverige ser ut
vattenfall_forsmark_nuclear_power_plant
Future of nuclear in energy & transport systems
Phil Hodges och Simon Wakter visar AFRYs ståndpunkt kring kärnkraftsteknik och den roll den kommer att spela i framtida energi- och transportsystemet.

En hållbar lösning

Kärnkraften är idag, efter vattenkraften, den näst största källan till fossilfri el och står globalt för cirka 10 procent av världens elproduktion 1 . Inom EU producerar den omkring en fjärdedel av all elektricitet och är därmed det största kraftslaget 2 . I världens avancerade ekonomier står kärnkraften för cirka 40 procent av den koldioxidsnåla elen. Trots att kärnkraften är fossilfri och ger upphov till mycket låga utsläpp av koldioxid finns det utmaningar kring investeringskostnader, avfallshantering och säkerhetsstandarder som ställer högre krav än för andra tekniker. Detta är utmaningar som kräver noggrant beaktande.

AFRYs energiexperter

Våra experter har en helhetssyn på omställningen från en värld som i stor utsträckning är fossilbaserad till en värld baserad på ren energi, samt de koldioxidsnåla teknologier som finns tillgängliga för att möjliggöra denna omställning. Inom ramen för de globala hållbarhetsmålen och lokala marknadsförutsättningar tar AFRYs experter alltid ett oberoende och faktabaserat förhållningssätt för att identifiera och möjliggöra rätt väg till en mer hållbar framtid.

När företag inom alla olika områden står inför utmaningen att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp är vår ambition att värna om en långsiktigt framgångsrik, konkurrenskraftig och hållbar utveckling, både för våra kunder och för kommande generationer.

Säkerheten först

Vi använder oss av bästa tillgängliga teknik (BAT) och en god säkerhetskultur som sätter säkerheten i första rummet. AFRY följer internationellt erkända principer, inklusive IAEA: s riktlinjer och lokalt bestämda lagar och föreskrifter, som ställer krav på högsta säkerhet samt tekniska bestämmelser och standarder. Våra experter har teknisk såväl som marknadsexpertis inom allt från förnybar teknik och nyare teknik som energilagring och koldioxidinfångning till både konventionell och ny kärnkraft – från storskalig kärnkraft till nya små och avancerade modulära reaktorer (SMR/AMR). Oavsett om ni är i behov av en fullständig partner för en ny eller befintlig anläggning, en anläggning i avvecklingsfasen, eller om ni söker opartisk rådgivning inom andra delar av energiområdet är AFRYs experter redo att bistå er i ert projekt och i era investeringar.

Vanliga frågor

Vad är kärnkraftens roll i framtidens elsystem? Arrow pointing right

Kraftslagen vi använder i Sverige idag är till stor del fossilfria och nästintill utsläppsfria under drift, men det finns en viktig skillnad mellan dem. Kärnkraft och kraftvärme påverkas inte av väderförhållanden, vilket betyder att dessa är stabila och planerbara och av den anledningen är dem en del av vad som kallas baskraft i elsystemet.

Alla kraftslag behövs. I det framtida elsystemet ligger kärnkraften som bas, sol- och vindkraft bidrar med en stor andel fossilfri och förnybar el och vattenkraften reglerar produktionen så att elbehovet alltid möts.

Hur påverkar kärnkraften Sveriges elproduktion? Arrow pointing right

Sveriges elsystem är nästan helt fossilfritt men inte förnybart. Elen kommer från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, kraftvärme och solkraft. År 2022 bestod ungefär 29 procent av Sveriges elproduktion av kärnkraft enligt scb. Detta motsvarar cirka 50 terawattimmar (TWh) av den totala elproduktionen i Sverige.

Vilka olika hanteringsmöjligheter finns för kärnkraftsavfall? Arrow pointing right

Det radioaktiva avfallet som genereras vid drift av kärnkraftverk klassificeras i tre huvudtyper: lågaktivt, mellanaktivt och högaktivt avfall.

  • Lågaktivt avfall: Detta avfall består främst av begagnad skyddsutrustning, såsom plastdukar och städmaterial. En stor del av detta avfall bränns i en ugn för radioaktivt avfall i Studsvik. Askan och rökgasfilter från ugnen hanteras sedan som medelaktivt avfall.
  • Medelaktivt avfall: Detta avfall inkluderar begagnade filter och så kallade jonbytarmassor från reaktorsystemens reningsutrustning. Det gjuts in i betongkokiller och transporteras sedan till SFR, ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall nära Forsmarks kärnkraftverk.
  • Högaktivt avfall: Det högaktiva avfallet utgörs av det använda reaktorbränslet. Det förvaras först i cirka två år under vatten i reaktorernas egna bränslebassänger. Därefter transporteras det i speciella behållare till mellanlagret för använt bränsle (Clab) för lagring i 30 år. Clab finns i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk. Under förvaringen minskar radioaktiviteten med minst 99,99 procent, vilket gör det lättare att hantera. I ett slutförvar ska det använda kärnbränslet kunna förvaras strålsäkert i hundratusentals år, även om det inte är farligt för människor efter några hundra år.
Vilka är AFRYs nyckelkompetenser inom kärnkraftsområdet? Arrow pointing right

AFRYs nyckelkompetenser inom kärnkraft inkluderar konstruktion, licensiering, uppgraderingar av kärnkraftverk, säkerhetsanalyser, drift och underhåll, samt avveckling. Dessa områden är avgörande för att hantera kärnkraftstillgångar och säkerställa effektiv och hållbar drift av anläggningarna.

Fotnoter

  • 1. https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system a↩
  • 2. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Nuclear_energy_statistics a↩
Ingeborg Grotterud - Business Unit Head, Nuclear, Sweden
Ingeborg Grotterud
Business Unit Head, Nuclear, Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Ingeborg Grotterud

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar

Du kanske också är intresserad av